Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ekološki menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


UVODNA RAZMATRANJA

Pojam čovekove sredine. Radi proučavanja specifičnih pojava između čoveka i i sredine u kojoj živi, potrebno je, pre svega, odrediti sam pojam čovekove sredine. Za pojam čovekova sredina se upotrbljavaju termini: “čovekova sredina”, “ljudska sredina”, “čovekova okolina”, “životna sredina”, “prirodna sredina”, “ambijent”, “milje”, “okruženje” itd. Različiti termini označavaju i različite sadržaje. Međutim, najčešće se pod okolinom-sredinom podrazumeva ukupnost uslova i uticaja koji okružuju čoveka. A pošto čovek ne živi samo u prirodi, već i u društvu, onda se čovekovom okolinom označava, kako prirodna, tako i društvena okolina.
U određivanju pojma čovekove sredine i njenih elemenata treba poći od odnosa čoveka i društva. Činjenica je da su društvo i pririda jedan dinamičan sistem. Čovek je prorodno-društveno biće koje se radom, menjajući prirodu, uzdiže iznad životinjskog sveta. Tako se čovekova sredina može definisati kao ukupnost prirodnih uslova i društvenih tvorevina u kojima čovek živi kao prirodno i društveno biće ...

SADRŽAJ:

1. UVODNA RAZMATRANJA
2. ŽIVOTNA SREDINA KAO SISTEM
3. RAZVOJ EKOLOŠKE SVESTI
4. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
5. KONCEPT ODRŽIVOSTI RAZVOJA
6. RAČUNARSKI HARDWER KAO OTPAD BUDUĆNOSTI
7. ZAKLJUČAK
8. LITERATURA
Referentni URL