Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Centralna banka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Šta je u osnovi centralna banka? Odgovor na ovo pitanje se može dati prostom frazom. Ona je „banka svih banaka“. To je emisiona banka i njena prava i ovlašćenja potiču od njenih osnivača, a to je najčešće država. Ona je centralna monetrana ustanova koja prema svom poslovnom obeležju jeste emisiona banka.

Centralna banka može samo indirektno da usmerava novčane i kreditne tokove, dok ulogu direktnog uticaja imaju poslovne banke, na koje ona neposredno utiče. Njena glavna uloga je regulisanje nivoa novčane mase i kredita u makrosistemu, kao i određivanje stopa rasta ovih elemenata u skladu sa optimalnom stopom rasta društvenog proizvoda, adekvatnom stopom zaposlenosti, relativnom stabilnosti cena i platnog bilansa. . .


Tržište novca

Osnovna funkcija centralne banke je da osgura stabilnu unutrašnju i spoljašnju likvidnost, a s tim u vezi i zdrav nacionalni novac i njegov (relativno) stabilan kurs. Za ostvarivanje ovog osnovnog ciljacentralna banka se služi nizom instrumenata sadržanih u kreditno-monetarnoj politici na području njene ino-funkcije.Suštinski posmatrano ovim politikama se obezbeđuje u kvantitativnom i kvalitativnom smislu obim optimalne novčane mase, obim kreditne intervencije kod državnih entiteta i obim odobravanja kredita od strane poslovnih banaka svojim komintentima. Dalje, obim kredita bankarskog sektora komintetima u realnom sektoru privrede je tako posredno vezan i zavistan od mera centralne banke. U tržišnim privredama ograničenje kredita se ostvaruje putem funkcionisanja tržišta novca. No, šta je tržište novca?...


Sadržaj

Uvod................................... 3
Tržište novca............................... 4
Centralna banka i operacije na otvorenom tržištu................. 9
Politika centralne banke na tržištu...................... 13
Zaključak............................... 19
Literatura............................... 20
Referentni URL