Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Теорија на непосредно гаѓање
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Содржина

Вовед 3
•Поим за непосредно гаѓање 4
•Теорија на непосредно гаѓање 5
1. Гаѓање на подвижни цели 5
2.Специфичности на гаѓање цели во воздушен простор 10
3.Пресметување на претекнувањето при гаѓање цели во воздушен простор 11
4. Гаѓање низ меѓу простори, покрај крилата и преку сопствената единица 13
•Агол нa видливост 21
Заклучок 23

Вовед

Гaѓање е процес на подготовка и испитување - лансирање на одреден број на проектили на некоја цел заради остварување на оган кон целта, обука или испитување. Гаѓањето се реализира во неколку етапи:
- поседување на огнена позиција
- подготовка на гаѓањето
- отварање на оган
- прекин на оган
чијашто реализација е неопходна за да имаме успешно гаѓање.
Разните начини на гаѓања овозможуваат нивна класификација според сличните особини својствени само за тој тип на гаѓања.
Некои од тие класификации се:
- спрема начинот на нишанење;
- спрема видот на проектили и начинот на подесување на запалките и
- спрема обликот на патеките
во која од голема важност е првата поделба (спрема начинот на нишанење) која го дели гаѓањето на посредно, полупостредно и непосредно гаѓање коешто е всушност предмет на истражување во оваа семинарска работа.

• Поим за непосредно гаѓање

Непосредно гаѓање е она гаѓање во кое целта се гаѓа од огнената позиција, се нишани непосредно а резултатите од гаѓањето се набљудуваат од огнена позиција. Непосредното гаѓање има неколку предности во однос на посредното, токму затоа постои стремеж истото да се практикува повеќе.
Некои од тие предности се:
1. поедноставно и поточно одредување на елементите на гаѓање, побрзо насочување на орудието во целта и побрзо отварање на оган;
2. посигурно и побрзо ракување со огнот без примена на технички средства за врска или нивна евентуална примена на мали растојанија и
3. голема веројатност на погаѓање на цели со мала вертикална површина и цели коишто се движат, посебно на мали далечини на гаѓање ,поголема брзина, ефикасност и економичност за извршување на задачата.

Постојат голем број на огнени задачи за чиешто извршување е неопходно да се примени непосредното гаѓање за да се постигне директен погодок во целта или пак да се заштеди на време и муниција.
Според некои особини на целите и начинот на извршување гаѓањето може да се подели на:
- гаѓање на неподвижни цели и
- гаѓање на подвижни цели.

Непосредното гаѓање се врши на мали далечини и од огнени позиции коишто непријателот може да го набљудува и гаѓа со целото свое вооружување. Токму поради тоа организирањето и изведувањето на ова гаѓање се реализира во многу тешки услови и ризик на губитоци отколку кај другите видови гаѓања…
Referentni URL