Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Forfeting
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


POJAM FORFETING

Forfeting je kupovina trgovinskog duga, odnosno potraživanja, uz popust i bez prava na regres, pri čemu se dug, odnosno potraživanje potvrđuju različitim prenosivim instrumentima (vučena menica, vlastita menica, akreditiv sa odloženim plaćanjem i sl.) koje uvoznik daje izvozniku.

Forfeting su takvi komisioni bankarski poslovi koji se realizuju kupovinom izvoznog potraživanja

Karakteristike forfetinga:

• Forfetiranje je oblik finansiranja izvoznih kredita, koji se realizuju prodajom izvoznog potraživanja banci ili specijalizovanoj instituciji, uz dobitak fiksnog iznosa, a na osnovu prezentiranja dokumenata kojima uvoznik garantuje otplatu duga.
• Izvoznik koji je prodao robu stranom kupcu na kredit, stiče gotovinu, uz određeno umanjenje.
• Ovaj je posao sličan eskontu menica kod komercijalnih banaka, njega karakterišu: duži rokovi otplate i do 7 godina i prenos celokupnog rizika dužnikove obaveze na forfetera, odnosno banku ili drugu instituciju, koja postaje novi poverilac.
• Forfeter mora pažljivo da oceni kreditnu sposobnost uvoznika, a za svoje obezbeđenje uobičajeno je da zahteva i garanciju prvoklasne banke, sto povlači troškove bankarske provizije.
• Pošto se forfetiranje najčešće ugovara pre zaključenja izvoznog posla, to se trošak forfetiranja uključuje u prodajnu cenu izvezene robe
• Operaciju forfetinga plaća uvoznik ili najčešće krajnji potrošač.
• Ovako čak i nelikvidne organizacije mogu da izvoze na kredit, jer se ne ispituje njihova kreditna sposobnost, već bonitet vrednosnih papira uvoznika.
• Na osnovu forfeting operacija formirano je tzv. sekundarno tržište HOV, na koje forfeteri iznose otkupljene menice, akceptirane od strane uvoznika radi dalje preprodaje.
• Najveći deo forfeting operacija se obavlja u Londonu, gde u ovom poslu operiše oko 300 banaka od kojih su mnoge osnovale i svoje specijalizovane „Co.“ za forfeting.
• Faktoring predstavlja prenos, tj. cesiju izvoznikovih potraživanja na „Co.“ koje avansiraju sredstva (čak i do 90% vrednosti izvoza) prilikom izvoza robe relativno manje vrednosti ili pojedinih isporuka. Na taj način se izvoznik kratkoročno kreditira, a preostali iznos daje mu se na raspolaganje kada kupac primi robu, uz odbitak kamate i provizije.

ISTORIJAT FORFETINGA

Forfeting u svetu je nastao 50-ih godina prošlog veka kao oblik finansiranja između kupaca u Istočnom bloku i prodavaca u Zapadnom. Danas se korist za finansiranje trgovine sa zemljama u tranziciji. U početku nedovoljno poznat, zato što su ga praktikovale banke u Švajcarskoj, poznate po diskreciji, koje nisu objavljivale podatke o tehnici i prometu, danas se uveliko koristi. Procena je da se tri odsto svetskog obima trgovine finansira forfetingom.

Godine 1999. je osnovano udruženje forfeting kompanija i banaka koje se bave forfetingom – „International Forfeting Asotiation“ (IFA), koje ima 140 članova iz celog sveta. A forfeting u Srbiji, osim u nekoliko marginalnih transakcija je skoro nezastupljen. Zakonom o deviznom poslovanju i pratećim uredbama koje se odnose na prenos potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata, posao forfetinga je pravno moguć. Radi poboljšanja i efikasnosti upotrebe ovog instrumenta postojeće propise je moguće dalje poboljšati...
Referentni URL