Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pristupni rad - turistički menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Agencijski ugovor o hotelskim uslugama

Ovim ugovorom koji se često naziva i ugovor o rezervaciji obavezuje se hotelijer da će na zahtev turističke agencije za njene klijente rezervisati smeštaj, ishranu i druge usluge po ugovorenim cenama i da će platiti agncijsku proviziju, a agencija se obavezuje da pružene usluge plati neposredno, ili ako usluge plaća direktni korisnik, obavezuje se da izda turističku uputnicu (vaučer). Pošto svakim ugovorom ove vrste mora da prethodi zahtev turističke agencije za rezervaciju, ugovor se smatra sklopljenim kada hotelijer prihvati upućeni zahtev.

Definicija htelskog ugovora je tako široko postavljena da će se ona primenjivati i na ugovor o alotmanu, nmarošitio u delu opštih odredbi koje se odnose na grupe gostiju. Agencijski ugovor za grupe gostiju sklapa se podsredstvom turističke agencije, čijom pojavom u funkciji ugovornog partnera sa ugostoteljem i gostom, ugovor o hotelskim uslugama dobija nove kvalitete uobličene u dva posebna ugovora – agencijski ugovor o hotelskim uslugama i ugovor o alotmanu. Osnovna sličnost ovih ugovora ogleda se u njihovom predmetu, a to je ugostiteljska usluga. U tom smislu, agencijski ugovor o hotelskim uslugama i ugovor o alotmanu, mogu se smatrati podvrste ugovora o hotelskim uslugama. Osnovna razlika između ugovora o hotelskim uslugama sa jedne strane i ugovora o alotmanu i agencijskog ugovora o hotelskim uslugama sa druge strane jeste što prvi sklapa gost neposredno sa hotelijerom, a druga dva sklapa putnička agencija.

Imajući u vidu da su agencijski ugovor o hotelskim uslugama i ugovor o alotmanu u dosta elemenata slični, ukazali bismo na njihove najvažnije razlike:
a) Agencijski ugovor o hotelskim uslugama se sklapa od slučaja do slučaja, dok se ugovor o alotmanu sklapa za veći broj grupa koje agencija šalje hotelijeru kontinuinirano i kontingentima.
b) Agencijski ugovor o hotelskim uslugama predviđa da će hotelijer pružiti određene usluge pojednicu ili grupi u tačno određeno vreme dok ugovor o alotmanu predviđa da hotelijer stavi agenciji na raspolaganje svoje kapacitete za vreme trajanja ugovora.
c) Ugovor o hotelskim uslugama se zaključuje na kraće vreme, a alotmanski ugovor najčešće na godinu dana...

Sadržaj:

1. Agencijski ugovor o hotelskim uslugama
1.1 Obaveze stranaka
1.2 Specifičnosti ugovora za individualne goste i putnike u grupi
1.3 Otkaz ugovora
2. Ugovor o alotmanu
2.1 Obaveze turističke agencije
2.2 Obaveze ugostitelja
3. Ugovor o zakupu ugostiteljskog objekta
4. Ugovor o zastuanju izmeđz hotelskog zastupnika i hotelijera
5. Literatura
Referentni URL