Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Monetarne i javne finansije - izvršenje budžeta.
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz menadžmenta.

Svoje ime budžet vodi od starofrancuske riječi “ bougette ”, što u prevodu znači kožna torba. Obično se smatra da pravi, današnji, budžet vodi porijeklo iz Engleske i Francuske, dviju država koje su tokom svoje političke istorije utrle put ovoj ustanovi u Evropi, pa i ostalom svijetu. Mada je istaknuto da je budžet u svari starijeg datuma, samo je njegova prošlost maglovita i neizvjesna ( Atina, Rim ).
Može se reći da budžet u stvari predstavlja jedan računsko – pravni akt, koji od narodnog prestavništva dobija saglasnost i kojim se predviđaju i prethodno odobravaju prihodi i rashodi društveno – političke zajednice radi ostvarivanja kolektivnih ciljeva u prethodom peridu.
Jedna od etapa u budžetskom “ cirkulusu “ je izvršenje budžeta na koje se prelazi kad prestavničko tijelo odobri budžet.
Izvršenje budžeta znači, sa jedne strane, ostvarenje prihoda, sa duge, finansiranje potreba državnih odnosno komunalnih organa i institucija.

IZVRŠIOCI BUDŽETA

Izvršenje budžeta povjereno je organima uprave koji se, s obzirom na različite funkcije koje obavljaju u vezi sa ispunjenjem plana prihoda i rashoda, dijele na naredbodavce i računopolagače. Organi na koje pada odgovornost za izvršenje budžeta imaju za dužnost pored obaveze da prikupljaju prihode i pravo da ih troše za određene namjene, još i da vode evidenciju i polažu računa o naplati državnih prihoda i izvršenju rashoda. Sem toga oni i sami vrše kontrolu nad izvršenjem obaveza prema budžetu i nad pravilnošću trošenja državnih sredstava ( autokontrola ).
Cijeli proces izvršenja budžeta tačno je regulisan pravnim propisima radi obezbjeđenja pravilnog izvršenja budžetskog plana i sprečavanja nepravilnosti pri naplati prihoda i utroška rashoda.
Pravilo je da funkcije naredbodavca i računopolagača, u interesu pravilnog izvršenja budžeta i obezbjeđenja kontrole nad radom budžetkih izvršilaca, budu potpuno odvojene jedna od druge. Stoga ih treba posebno ispitati. Pošto naplata i trošenje društvenih sredstava počinju sa naredbodavcem, te najprije govorim o njemu.
Referentni URL