Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Turisticko naselje Karatas
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Савремено доба одликује се великим порастом негативних друштвених појава (криминала, наркоманије, алкохолизма, и др.) које су нарочито евидентне код младих, што захтева посебну пажњу друштвене заједнице ка превентивном деловању у циљу њиховог сузбијања. У том смислу неопходно је пропагирање спорта и рекреације и улагање у изградњу објеката који својом понудом треба да задовоље различите потребе широког слоја људи.
Један од начина сузбијања негативних друштвених појава као и смањења ризика од физичких и психичких обољења је укључивање омладине у разноврсне спортско - рекреативне и културно - васпитне програме. С тим у вези значајну улогу има туристичко насеље Караташ као својеврстан центар омладинског туризма. Овој врсти туризма у наредном периоду потребно је посветити више пажње с обзиром да има препознатљиве васпитне, културне, спортске и друге ванекономске функције.
Имајући у виду значај омладинског туризма определила сам се за ову тему. Надам се да ће рад помоћи заинтересованима да се упознају са могућностима за спортске, рекреативне и културне активности у туристичком насељу Караташ.

ПРЕДМЕТ, ЦИЉ, ЗАДАТАК И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА

У овом раду, како и сама тема каже, бавићу се организацијом и функцијом објеката у туристичком насељу Караташ, покушавајући да при томе узмем у обзир све природно - географске показатеље, односно њихов непосредни утицај на развој туризма: геоморфолошке, климатске, хидрографске, биогеографске карактеристике, туристичко-географски положај; затим културна добра као комплементарне туристичке вредности. Трудићу се да представим објекте хотелијерства, ресторатерства као и објекте намењених спорту, рекреацији и едукацији, указујући при том на предности и недостатке у њиховом функционисању.
Предмет овог рада је сагледавање постојеће основе за развој туризма као и приказ оствареног промета у заданом периоду.
Циљ је да се на основу великог броја природних и културних вредности прикаже атрактивност подручја туристичког насеља Караташ, а на основу оствареног туристичког промета.
Задатак проучавања је да се на основу сагледавања повољних услова, те указивањем на негативне чиониоце туристичке привреде, омогући боља афирмација туристичког насеља Караташ и искоришћеност целокупне рецептивне понуде.
На основу теренског рада, изучавања литературе и различитих извора, картографског материјала, уз помоћ различитих статистичко - графичких метода и компарације, извршено је аналитичко - синтетичко проучавање туристичких вредности Караташа, те указано на предности и недостатке у организацији и функцији туристичког насеља Караташ.

ТУРИСТИЧКО - ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ

Туристичко насеље Караташ се налази на крајњем североистоку уже територије Србије и припада општини Кладово. Простире се на површини од 16 ha у области званој Кључ, на обали Дунава, у ободном делу Националног парка “Ђердап”.
Туристичко насеље Караташ има повољан положај јер се налази асфалтном путу који повезује Београд са Неготином (преко Смедерева, Пожаревца, Великог Градишта, Доњег Милановца и Кладова). Овај пут назван је “Ђердапска магистрала”. Од Београда до туристичког насеља Караташ растојање је 250 km. У целини посматрано саобраћајница има међународни значај, јер повезује нашу земљу са Румунијом.
Нешто мање повољан положај има према путу који води од Београда преко Пожаревца, Кучева и Мајдампека за Доњи Милановац, где се уклапа у “Ђердапску магистралу”. До Караташа се може доћи и из правца Зајечара, Бора и Неготина. Сва ова насеља имају добре саобраћајне везе са Београдом и градовима у Поморављу.
Положај према железничким пругама није повољан. Пруга од Београда за Бор највише се приближава Ђердапу код Мајданпека, који је од Доњег Милановца удаљен 28 km (Група аутора, 2000).
У Туристичко насеље Караташ се може доћи и речним саобраћајем. У том смислу изузетно је значајна долина Дунава којом се остварује веза са свим Подунавским земљама, Централном Европом на једној и басеном Црног мора на другој страни.
Поменути правци се истичу и издвајају дајући географском положају насеља Караташ изузетно транзитни карактер. Транзитни значај произилази и из чињенице да се гранични прелаз “Ђердап” преко кога се одвија 3/4 промета између Заједнице Србије и Црне Горе и Румуније налази 2 km узводно од насеља. Све то указује да о овом подручју постоје велике погодности за развој транзитног туризма.

[Slika: karatas.png]
Прилог 1. Географски положај насеља Караташ, Р=1:1.000.000
(Извор: Геокарта, 1999)

Туристичко насеље Караташ има повољан положај у односу на југоисточни део Војводине, Београд и североисточну Србију, а такође је добра и саобраћајна повезаност. У том погледу посебно је значајна позиција према путу који је трасиран непосредно уз Дунав и зато је неопходно његово боље одржавање и опремање. Поред овог, један од приоритета треба да буде и интензивирање саобраћаја на Дунаву, увођењем већег броја пловних објеката и изградњом одговарајућих пристаништа.
Добра је повезаност са околним местима те постоје добре могућности за организовање различитих облика туристичких кретања - Кладово је удаљено 8 km, ХЕ “Ђердап” 2 km, Доњи Милановац и Неготин 60 km, Румунски градови Турно Северин, Оршава и бања Хекуланум око 10 km.
Подручје Ђердапа одликује се низом природних и културних туристичких вредности које нуде могућност развоја туризма богатог садржаја боравка.
Ђердапско језеро се налази у једној од највећих и најпривлачнијих клисура у Европи. Ђердапска клисура је композитног склопа и састоји се од четири сужења и три проширења и представља међународну туристичку вредност. Језеро и велики шумски комплекси са разноврсном флором и фауном привлаче највећи број туриста својом изузетном лепотом (Група аутора, 2000).
Посебну привлачност са туристичког аспекта представља чињеница да подручје Ђердапа располаже великим бројем споменика материјалне и духовне културе, који имају велику научну вредност. Одређену улогу у туризму имају пре свега средњовековна тврђава Фетислам; локалитети из Римског доба: Трајанова табла, Трајанов мост, Понтес, Дијана и други локалитети.
Referentni URL