Evropski obrazovni prostor

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,089
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
Evropski obrazovni prostor
NOVI POLOŽAJ VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA IZ OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U JEDINSTVENOM EVROPSKOM OBRAZOVNOM PROSTORU

SADRŽAJ:

APSTRAKT ................... 5
POPIS SLIKA .................8
POPIS TABELA:............ 9
AKRONIMI: ................. 10
1. UVOD ............... 14
2. BOLONJSKI PROCES I OBRAZOVANJE ZA 21. VEK..... 17
2.1. Obrazovanje kao osnov razvoja i napretka društva ...... 17
2.2. Bolonjski proces i ostali relevantni dokumenti............. 20
2.2.1. Magna Charta (septembar 1988)............... 22
2.2.2. Lisabonska konvencija (april 1997) .......... 23
2.2.3. Sorbonska deklaracija (maj 1998) ............ 24
2.2.4. Bolonjska deklaracija (juni 1999) ............. 25
2.2.5. Salamanska konvencija o evropskim institucijama visokog obrazovanja (mart
2001) ................. 26
2.2.6. Praška izjava (maj 2001)................. 27
2.2.7. Berlinska izjava (septembar 2003)............ 28
2.2.8. Bergenska izjava (maj 2005). ......... 28
2.2.9. Londonska konferencija (maj 2007) ......... 29
2.3. Obrazovanje za 21. vek ......... 30
2.3.1. Fenomen globalizacije .......... 31
2.3.2. Društvo znanja ............ 32
2.3.3. WSIS Svetski samit o informacionom društvu ............. 35
2.3.4. Informaciono-komunikacione tehnologije – IKT ......... 37
2.3.5. Digitalno obrazovanje ........... 40
2.3.6. Izgradnja evropskog informacionog društva – eEvropa 2005 i 2010 ......... 40
2.3.7. Obrazovanje u informacionom društvu i za njega − moderni univerziteti . 42
3. EVROPSKI PROSTOR VISOKOG OBRAZOVANJA – EHEA .... 45
3.1. Postojeće stanje u Bosni i Hercegovini i u okruženju............. 46
3.1.1. Zakoni u oblasti visokog obrazovanja ...... 48
3.1.2. Zemlje u okruženju ............... 49
3.2. Ciljevi Bolonjskog procesa ............. 53
3.3. Univerziteti i visokoškolske ustanove u Bolonjskom procesu ......... 57
3.3.1. Evropski univerziteti, Evropska univerzitetska asocijacija .... 59
3.4. Evaluacija, osiguranje kvaliteta i akreditacija .............. 61
3.4.1. Kvalitet.............. 62
3.4.2. Evaluacija.......... 64
3.4.3. Akreditacija ................. 68
3.4.4. Dokumentacija u procesu akreditacije. ............... 70
3.5. Mobilnost studenata, nastavnika i diplomaca ..... 74
3.5.1. Priznavanje kvalifikacija................. 75
3.5.2. Ciklusi obrazovanja .............. 77
3.5.3. ECTS − Evropski sistem prenosa bodova........... 79
3.5.4. Informacioni paket, Ugovor o učenju i Prepis ocena.... 85
3.5.5. Dodatak diplomi.......... 87
3.6. Učenje na daljinu .................. 89
3.6.1. Virtuelni univerzitet .............. 95


3.7. Doživotno učenje .................. 96
3.8. Projekti koji su pratili Bolonjski proces.............. 99
4. IT OBRAZOVANJE U SVETU ............. 103
4.1. Istorijat studijskih programa u računarstvu....... 103
5. RAČUNARSTVO U BOLONJSKOM PROCESU.... 108
5.1. Visokoškolske ustanove iz oblasti informacionih tehnologija........ 113
5.1.1. Fakulteti informacionih tehnologija........ 114
6. PREDLOG REŠENJA ........ 121
6.1. Fakultet informacionih tehnologija ......... 123
6.2. Pravna regulativa visokoškolskih ustanova ...... 126
6.3. Studijski programi............... 127
6.3.1. Projekcija studijskog programa............... 131
6.4. Sistem obezbeđenja kvaliteta − kontrolni proces........ 132
6.4.1. Strategija sistema obezbeđenja kvaliteta .......... 132
6.4.2. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta ....... 133
6.4.3. Obezbeđenje kvaliteta ......... 133
6.4.4. Kvalitet studijskog programa ........ 133
6.4 5. Kvalitet nastavnog procesa ........... 134
6.4.6. Kvalitet naučnoistraživačkog i stručnog rada ............. 135
6.4.7. Kvalitet nastavnika i saradnika ............... 136
6.4.8. Kvalitet studenata................ 136
6.4.9. Kvalitet udžbenika, literature, biblioteke i informatičkih resursa... 138
6.4.10. Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nastavne podrške ... 139
6.4.11. Kvalitet prostora i opreme ............ 139
6.4.12. Finansiranje visokoškolske ustanove ...... 140
6.4.13. Uloga studenata u internoj evaluaciji i proveri kvaliteta ...... 141
6.4.14. Sistemsko praćenje i periodična provera kvaliteta...... 141
6.5. Moralna načela i načela profesionalne etike − Etički kodeks ......... 142
6.5.1. Osnovna načela Etičkog kodeksa............ 143
6.5.2. Etička pravila u nastavnom i naučnom procesu rada ............ 143
6.5.3. Tela Etičkog kodeksa .......... 143
6.6. Mobilnost studenata i nastavnika u jedinstvenom evropskom obrazovnom
prostoru ........... 144
6.6.1. ECTS koordinatori i savetnici....... 145
6.6.2. ECTS etiketa ............. 145
6.6.3. Dodatak diplomi i Zajednička diploma............. 146
6.7 Informacioni sistem visokoškolske ustanove.............. 147
6.7.1. Učenje na daljinu ................ 147
6.7.2. Biometrija i smart kartica ............. 149
7. ZAKLJUČAK ........... 155
8. LITERATURA I URL LINKOVI .......... 157
9. PRILOZI ................... 172


POPIS SLIKA


Slika broj: Strana:

1.
Akademske i stručne studije
79

2.
Šematski prikaz Ugovora o učenju
86

3.
Blok šema Web sajta učenja na daljinu
93
4. Računarske discipline koje su se proučavale u
Sjedinjenim Američkim Državama šezdesetih godina
dvadesetog veka i oblast njihovih primena 104

5.
Oblasti primene računarskih disciplina nakon 1990.
godine 108
6. Informacione tehnologije 116

7.
Kompjuterske nauke
117

8.
Bolonjski proces
122

9.
Blok dijagram potrebnih zahteva u obrazovanju
123

10.
Blok dijagram modela rada visokoškolske ustanove
124
11. Blok dijagram modela fakulteta informacionih
tehnologija 124
12. Ciklusi akademskih studija 128

13.
Proučavanje teme u sistemu učenja na daljinu
148

14.
Šematski prikaz logičke strukture učenja na daljinu
149

15.
Uticaj smart kartice i biometrije na sigurnost
152

16.
Model sistema za personalnu verifikaciju identiteta
153POPIS TABELA:


Broj tabele: Strana:

Tabela 1. Stepen implementacije Bolonjskog procesa 50
Tabela 2. Implementacija tri osnovna načela Bolonjskog procesa u
bivšim republikama SFRJ na osnovu izveštaja iz
Bergena 2005. godine 52

Tabela 3.
Rezultati ankete o implementaciji Bolonjskog procesa
prezentovani na konferenciji u Londonu, maj 2007 53
Tabela 4. SWOT analiza uvođenja učenja na daljinu 67

Tabela 5.
ECTS skala ocenjivanja
84

Tabela 6.
Uporedna tabela predmeta sa težinskim vrednostima
109

Tabela 7.
Ne-računarski predmeti sa težinskim vrednostima
110
Tabela 8. Performanse diplomaca u pojedinim računarskim
disciplinama 112
Tabela 9. Šema izračuna broja ECTS bodova 129
Tabela 10. Primer studijskog programa za I ciklus na fakultetu
informacionih tehnologija 130
Tabela 11. Projekcija predloženog studijskog programa 131AKRONIMI:

AAOM Alternativna Akademska Obeazovna Mreža Srbije


ACA Academic Cooperation Association ACM Association for Computing Machinery AIS Association for Information Systems
AULA Asociacion de las Universidades de Latinoamerica


ARPA Advanced Research Project Agency


BFUG (Bologna Follow-Up Group) - Grupa za promovisanje Bolonjskog procesa

BK Body of knowledge - Katalog znanja


BP Bolonjski proces


CARDS Community Asssistance Recognition Defelopment and Stabilisation


CEB UN-Chief Executives Board


CEPES (European Centre for Higher Education) - Evropski centar za visoko obrazovanje

COM communique – saopštenje


CRE Association of European Universities


CS credit system - sistem bodovanja-kreditiranja


DAI Digital Access Index


DS (Diploma Supplement) - Dodatak diplomi kojeg su definisali Evropska komisija, Veće Evrope i UNESCO. Dodatak opisuje stečenu kvalifikaciju, te je povezuje sa sistemom visokog obrazovanja unutar kojeg je stečena.


ECA (European Consortium for Accreditation in Higher Education) - Evropski konzorcijum za akreditaciju u visokom obrazovanju

ECTS (European Credit Transfer System) - Evropski sistem prenosa bodova


EFGM European Foundation for Quality Management


EHEA (European Higher Education Area) - Evropski prostor visokog obrazovanja

ELLLA (European Life Long Lerning Area) - Evropski prostor doživotnog obrazovanja

ENIC European Network of Information Centres


ENQUA (European Network for Quality Assurance) - Evropska mreža za osiguranje kvaliteta

ENQAHE European Network for Quality Assurance in High Education


EGF European Quality Framework


ERA Europan Research Area - Evropski istraživački prostor


ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) - Program Evropske unije za mobilnost u području visokog obrazovanja

ESIB (The National Unions of Students in Europe) - Nacionalno udruženje studenata Evrope

EUA (European University Association) - Udruženje evropskih univerziteta


EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) - Evropsko udruženje visoko obrazovnih institucija koje nisu univerziteti

EURIDYCA informaciona mreža obrazovanja Evrope


E4 (ENQA, EUA, EURASHE, ESIB) - formiranje zajedničkih standarda, procedura i smernica za osiguranje kvaliteta na evropskom nivou

graduate course diplomske studije


HEIs High Edcation Insitutions


ICT Information Communication Technology,


IEEE-CS Computer Society of the Institute for Electrical and Electronic

Engineers


IKT Informaciono komunikacione tehnologije


INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) - Međunarodna mreža agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju

ITU International Telecommunication Union


IUC International University Cooperation


JRC European Commission’s Joint Research Centre


KS Knowledge Society - društvo znanja


LLL (Lifelong Learning) - doživotno obrazovanje


MMF Međunarodni monetarni fond


NARIC National Academic Recognition Information Center - obezbeđuje informacije o uporedivosti međunarodnih kvalifikacija u preko 180 zemalja širom sveta

OECD Organization for Economic Cooperation and Development


PIV Personal Identity Verification


QA Quality Assurance - osiguranje kvaliteta


TEMPUS (Trans European Mobility Scheme for University Studies) - program međunarodne saradnje u oblasti visokog obrazovanja jugoistočne Evrope

TQM Total Quality Management


UNDP United Nations Development Programme


UNESCO (Unated Nations Eeducational, Scientific and Cultural Organisation)

- Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNGIS United Nations Group on the Information Society UNIDO United Nations Industrial Development Organization
UNITWIN University Twinning - šema umrežavanja univerziteta, University education twining and networking scheme.

UTI International Telecommunication Union


WB World Bank - Svetska banka


WCHE World Conference on High Education WSIS World Summit on the Information Society WWW World Wide Web


1. UVOD

Velika ekspanzija visokog obrazovanja obeležila je drugu polovinu prošlog veka. Prema podacima UNESCO-a, 1960. godine je u svetu bilo 13 miliona studenata, a
1995. godine 82 miliona studenata, što je više nego šestostruko povećanje. U tom periodu rasla je i razlika između razvijenih i nerazvijenih zemalja u svetu, socijalno- ekonomsko raslojavanje je izraženije, što je potaknuto i razlikama u pristupu visokom obrazovanju u samim zemljama, bilo razvijenim ili nerazvijenim. Bez odgovarajućeg sistema visokog obrazovanja i naučnoistraživačkih institucija koje obezbeđuju kritičnu masu stručnih i obrazovanih ljudi, ni jedna zemlja ne može obezbediti pravi unutrašnji održivi razvoj, a pogotovo to ne mogu zemlje u razvoju.

U XIX veku visoko obrazovanje u Evropi dobija novu formu, formiraju se univerziteti pod državnom upravom i imaju ulogu sve otvorenijeg obrazovanja. Univerzitet, kao sinonim visokog obrazovanja, postaje jedan od ideoloških državnih aparata, proizvođač znanja i čuvar nacionalne kulture. Tokom vremena, ovakav sistem visokog obrazovanja u Evropi nije pratio tehnološki i socijalni razvoj društva.

Bez obzira na to što se sistemi visokog obrazovanja u zemljama Evrope temelje na različitim nacionalnim i kulturnim tradicijama, oni dele iste ili slične probleme. Osnovni problem je neefikasnost studiranja. Studij traje od 6 do 8 godina, a od ukupnog broja upisanih studenata samo 30% njih diplomira. Nastavni programi ne prate promene, nisu dovoljno fleksibilni stoga ne odgovaraju potrebama tržišta rada i nisu dobra osnova za kreativan naučnoistraživački rad.

Barijere između nerazvijenih i razvijenih zemalja u mogućem pristupu i korišćenju znanja predstavljaju problem koji je kočio napredak i produbljivao podele među zemljama. Zbog tromosti univerziteta da prate potrebe pojedinaca i društva u celini, najtalentovaniji studenti odlaze iz Evrope u Sjedinjene Američke Države i najčešće tamo i ostanu. Nemali broj produktivnih evropskih profesora odlazi i svoj naučnoistraživački i nastavni rad nastavlja van Evrope. Ovaj egzodus naučne elite u velikim razmerama stvarao je negativne trendove u razvoju kvalitetnog naučnog rada kako u njihovim zemljama tako i u Evropi u celini. Univerziteti Evrope gubili su korak u takmičenju sa američkim univerzitetima na mnogim planovima, te američki univerziteti postaju prestižne obrazovne ustanove. Proces globalizacije krajem prošlog veka dovodi visokoškolske ustanove neevropskih zemalja u Evropu, nudeći svoje studijske programe, različite od programa evropskih visokoškolskih ustanova.lektira studentski poslovna megatrend diplomski radovi magistarski radovi maturalni radovi diplomski rad eseji maturski radovi seminarski radovi diplomski radovi master radovi magistarski radovi domaci radovi domaci zadaci projekti maturalni maturalne radnje seminarski maturski diplomski ekonomija ekonomski pravo prava menadzment marketing instalacija tutorijal tutorijali tutorial baze baza sistemi informatika ekonomika preduzeca analiza racunovodstvo bankarstvo osiguranje spoljnotrgovinsko poslovanje poreski sistem politika inteligencija psihologija sociologija geografija etika kultura fizika seminarski rad maturski rad Diplomski radovi Seminarski rad Maturski Maturalni Master Magistarski Doktorski Eseji Essays Seminarski Radovi Diplomski


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
09:40 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Evropski sistem centralnih banaka i Evropske integracije profesorXXX 0 1,128 30-05-2011 12:09 PM
zadnja poruka: profesorXXX
  Evropska unija sa posebnim osvrtom na Evropsku komisiju i njen uticaj na Evropski tur profesorXXX 0 1,185 30-05-2011 12:08 PM
zadnja poruka: profesorXXX
  Obrazovni računarski softver u muzičkoj kulturi derrick 0 1,688 09-09-2010 04:26 PM
zadnja poruka: derrick
  Jedinstveni Evropski ekonomski prostor - diplomski rad Dzemala 0 1,666 22-05-2010 10:29 PM
zadnja poruka: Dzemala

Skoči na forum: