Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Odnosi u organizaciji izmedju pojedinca i grupe - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Odnosi u organizaciji izmedju pojedinca i grupe (/Thread-odnosi-u-organizaciji-izmedju-pojedinca-i-grupe)


Odnosi u organizaciji izmedju pojedinca i grupe - Dzemala - 01-09-2010 07:31 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Socijalne organizacije nastaju formiranjem grupa u kojima svako ima definisane poslove. Funkcija organizacije jeste da planira i koordinira složene međuzavisne aktivnosti velikog broja ljudi. Od složenosti zadataka zavisi i složenost organizacije.

Postoji nekoliko osnovnih pretpostavki na kojima je zasnovan nastanak društvene organizacije. Osnovna pretpostavka je – postojanje zajedničkog cilja koji grupa želi da ostvari. Grupni rad efikasniji ukoliko postoje definisani poslovi, tako da je druga pretpostavka - podela posla. Pošto postoji podela poslova, potrebno je izvršiti i koodinaciju aktivnosti što je treća pretpostavka. Da bi koordinacija bila moguća i uspešna potrebna je kontrola aktivnosti i zbog toga je po nekim teoretičarima nužna pretpostavka postojanje hijerahije autoriteta.

Na osnovu ovih pretpostavki Šejn, predlaže sledeću definiciju:
„Organizacija je racionalna koordinacija aktivnosti određenog broja ljudi radi postizanja neke zajedničke namere ili cilja, kroz podelu posla i funkcija preko hijerahije autoriteta i odgovornosti“...

ORGANIZACIJA

Organizacija je povezivanje delova u celinu radi celishodnog funkcionisanja celine. Kao sistem, organizacija je konpozicija prirodnih ili prirodnih i tehničkih elemenata, koja funkcioniše radi ostvarenja određenih ciljeva. Karakteristike organizacije kao sistema su sledeće: organizacija je ljudska tvorevina, svrsishodan sistem sastevljen od prirodnih ili tehničkih elementa, pri čemu je čovek kao prirodni nužan element sistema, koji je sistemu odredio pravila.

Vertikalna i horizontalna organizacija - Dosad su organizacije imale "uži raspon kontrole" i "dublju organizacionu piramidu", za razliku od najnovijih trendova kojima pogoduju informatička preduzeća, prema kjima su organizacije sve "pliće" i sa širim rasponom kontrole. Kod horizontalne organizacije nema klasične hijerarhije, već postoje timovi odgovorni za pojedine poslove.

Bazirana organizacija - Velika perduzeća u budućnosti će imati manji broj nivoa u organizaciji, tj. iamće "pliću" organizaciju i manje menadžera...

SADRŽAJ

UVODNA RAZMATRANJA 3
1 ORGANIZACIJA 4
2 ODNOSI U ORGANIZACIJI IZMEĐU POJEDINCA I GRUPE 4
2.1 Hijerarhijski odnosi 6
2.2 Emocionalni ton i odnosi sa drugima u grupi 6
2.3 Stepen društvene bliskosti pojedinca i drugih osoba 7
2.4 Lična ekspresija u odnosima pojedinac - grupa 7
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10