Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Organizaciona klima i kultura i donosenje poslovnih odluka - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: kultura ponasanja (/Forum-kultura-ponasanja)
+---- Tema: Organizaciona klima i kultura i donosenje poslovnih odluka (/Thread-organizaciona-klima-i-kultura-i-donosenje-poslovnih-odluka--9703)


Organizaciona klima i kultura i donosenje poslovnih odluka - Dzemala - 30-08-2010 12:58 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Organizaciona Kultura Preduzeća


Organizaciona kultura je jedan od najviše korišćenih koncepata menadžmenta u
• Istraživanju
• Nastavi na poslovnim školama
• Konsaltingu
• Praksi najboljih kompanija
Sve više prisutna u nastavi, istraživanjima, konsaltingu i praksi preduzeća u Srbiji

Organizaciona kultura kao ključni faktor internog okruženja preduzeća

Rezime : Stalnom nastojanja da se pronađu univerzalni alati kojim bi se unapredile
performanse preduzeća, skrenula su pažnju na organizacionu kulturu kao socijalni lepak organizacije.Organizacione kultura obećava odgovore na jedno od bitnih pitanja organizacije: kako povećati efektivnost i efikasnost u preduzeću upravljanjem kolektivnim kognitivnim procesima unutar organizacije.

Ključne reči: organizaciona kultura, organizaciona struktura

Pojam Organizaciona Kultura

Pod kulturom preduzeća ili korporacijskom kulutrom podrazumeva se način života i rada u preduzeću. Ona uključuje i uticaj istorije i tradicije preduzeća na njegove tržišne uspehe, kao i na ponašanje saradnika odnosno zaposlenih. Ona govori i o pravilima i ritualima koji se odvijaju u preduzeću. Prema tom mišljenju, preduzetničku kulturu nije moguće do kraja ni pismeno prikazati, niti ju je moguće narediti, a ne može se steći radom, kao što je nije moguće i precizno meriti.
Dakle, kultura preduzeća predstavlja jedan složen pojam i fenomen, kojeg nije moguće smestiti u neke čvrste granice ili okvire. Ipak, ona je važna za preduzeće jer mu olakšava prilagođavanje zahtevima okoline, zbog čega ju je potrebno, i što je moguće preciznije, definisati.
- organizaciona kultura je dominantan obrazac i zajednička verovanja i
vrednosti zaposlenih
- organizaciona kultura je program (software) ljudskog uma
- organizaciona kultura : kolektivni um preduzeća
- organizaciona kultura su zajedničke ideje i osećanja zaposlenih
- koherentna organizaciona kultura znači da zaposleni imaju zajednički način gledanja na stvari, principe koji određuju njihovo
- ponašanje i definiše prihvatljive i neprihvatljive socijalne norme
- organizaciona kultura je socijalni lepak organizacije ...

S A D R Ž A J


1 Organizaciona Kultura Preduzeća 3
1.1 Organizaciona kultura kao ključni faktor internog okruženja preduzeća 3
2 Pojam Organizaciona Kultura 3
2.1 Razvoj koncepta organizacione kulture 5
2.2 Sadržaj i snaga organizacione kulture 6
3 Klasifikacija i vrste organizacione kulture 9
3.1 Simboli Organizacione Kulture 11
4 Ciklus odlučivanja 15
4.1 Modeli u teoriji odlučivanja 17
4.1.1 Odlučivanje pri izvesnosti 18
4.1.2 Odlučivanje pri riziku 18
4.1.3 Analiza odlučivanja pri apriori verovatnoćama 18
4.2 Stablo odlučivanja - tehnika analize podataka 20
4.3 Savremeni koncept analize odlučivanja 22
4.4 Aposteriorna analiza u procesu odlučivanja 23
ZAKLJUČAK 26
LITERATURA 28