Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Baze podataka i dijagram stanja- veze - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Baze podataka i dijagram stanja- veze (/Thread-baze-podataka-i-dijagram-stanja-veze)


Baze podataka i dijagram stanja- veze - Dzemala - 28-08-2010 09:22 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


UVOD U PROJEKTOVANJE BAZA PODATAKA

U praksi se često javlja potreba da se razni podaci sistematizuju, t.j. organizuju na odgovarajući način:
• u preduzeću to mogu da budu matični podaci o zaposlenima : ime i prezime, god. rođenja, godine radnog staža, stepen stručne spreme, radno mesto, koeficijent na osnovu koga se obračunava lični dohodak,… Ti podaci se mogu koristiti za obračun plata, izdavanja raznih potvrda (o radnom stažu, za godišnji odmor,za bolovanja,…). Na osnovu njih se mogu vršiti razna statistička prikazivanja o poslovanju preduzeća (ukupan god. dohodak, prosečan dohodak, broj dana koji su zaposleni proveli na bolovanjima i god. odmorima,…). Taokđe se može napraviti i presek o zastupljenosti pojedinih stručnih profila. Ako je preduzeće proizvodnog tipa i ima razvijenu prodajnu mrežu, onda se i podaci o nabavci sirovina, proizvodnji i prodaji finalnih proizvoda mogu sistematizovati da bi se stvorio složen informacioni sistem koji rukovodiociima u svakom trenutku omogućava uvid u poslovanje pojedinih segmenata preduzeća i.t.d.
• na fakultetima to mogu da budu podaci o studentima (ime i prezime, god. rođenja, podaci o položenim ispitima), na osnovu kojih se mogu izdavati uverenja o položenim ispitima, uverenja o diplomiranju,…
• u bibliotekama to mogu biti podaci o knjigama (ime autora, naslov knjige,..) i članovima biblioteke (ime i prezime, god rođenja, adresa stanovanja,..) na osnovu kojih se uvek ima uvid u stanje fonda knjiga koji poseduje biblioteka, kao i da se omogući lakše pronalaženje pojedinih naslova.
• u opštinama to mogu da budu podaci iz matičnih knjiga rođenih i venčanih, podaci iz katastarskih knjiga (o vlasništvu građana nad nepokretnom imovinom – kuće stanovi, zemljište) na osnovu kojih se iz opštine mogu dobiti razne potvrde i da se ima uvid u izmirivanje dugova građana po stanju katastarskih knjiga (plaćanje poreza)
• u bankama su to podaci o štedišama kao i kreditnim obveznicima (pravna ili fizička lica), podaci o uplatama i isplatama na osnovu kojih se ima uvid u poslovanje banke…
• u video klubovima bi se podaci organizovali na sličan način kao u biblioteci i.t.d.


Moglo bi se navesti još dosta primera iz prakse. Nagli razvoj računarske tehnike (hardware), praćen razvojem programa (software) omogućio nam je da na stonim PC računarima obrađujemo ogromne količine podataka – bilo da ti računari rade samostalno ili su umreženi u neku od LAN(Local Area Network) ili WAN(Wide Area Network) mreža....

SADRŽAJ:

SADRŽAJ: 2
1 UVOD U PROJEKTOVANJE BAZA PODATAKA 3
2 DIJAGRAM STANJA (eng. Statechart diagram) 4
2.1 OSNOVNI SIMBOLI I NOTACIJA DIJAGRAMA STANJA 5
2.2 ELEMENTI DIJAGRAMA STANJA 5
2.3 STANJA (eng. State) 5
2.4 DOGAĐAJ (eng. Event) 7
2.5 AKCIJE (eng. Action) 7
2.6 KOMPOZITNA STANJA (eng. Composite States) 7
2.7 SEKVENCIJALNA PODSTANJA (eng. Sequential substates) 8
2.8 KONKURETNA PODSTANJA (eng. Concurrent substates) 8
2.9 STANJE SA HISTORIJOM 9
2.10 PRELAZI (eng. Transition) 9
2.11 ELEMENTI PRELAZA 9
2.12 JEDNOSTAVNI PRELAZI (eng. Simple Transition) 10
2.13 SLOŽENI PRELAZ (eng. Complex Transition) 11
2.14 PRELAZ NA UGNEŽĐENA STANJA 11
2.15 KRATKI PRELAZI 12
3 SLANJE PORUKA 13
4 UNUTRAŠNJI PRELAZI (eng. Internal Transitions) 14
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15