Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Poslovna sredstva u proizvodnim, trgovinskim i privatnim preduzecima - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Poslovna sredstva u proizvodnim, trgovinskim i privatnim preduzecima (/Thread-poslovna-sredstva-u-proizvodnim-trgovinskim-i-privatnim-preduzecima)


Poslovna sredstva u proizvodnim, trgovinskim i privatnim preduzecima - Dzemala - 26-08-2010 09:23 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Funkcionisanje preduzeća kao sistema započinje pribavljanjem njegovih elemenata: radne snage, sredstava za rad i predmeta rada (materijala) u cilju izvršavanja određenog zadatka.

U sklopu toga možemo reći da se sredstva za rad, i predmeti rada stalno angažuju u proizvodnji i na taj način se obezbjeđuju materijalni uslovi za reprodukciju. Reprodukcija je u biti stalno, permanentno, neprekidno obnavljanje procesa proizvodnje kao preduslova za opstanak i razvoj svakog društva.

Često se poistovećuje pojam sredstava za rad sa poslovnim sredstvima, međutim poslovna sredstva su mnogo širi pojam u koji pored sredstava za rad ubrajamo i određena prava i potraživanja po osnovu stalnih sredstava...

POJAM I PODELA POSLOVNA SREDSTAVA

Finansijski kapital pribavlja se sa ciljem da se uloži u poslovanje i da se nakon završenog poslovnog ciklusa vrati uvećan.Obavljanje poslovne aktivnosti zahteva da se izvrše odgovarajuća ulaganja.U zavisnosti od funkcije koju imaju u procesu proizvodnje ukupna uložena sredstva se mogu podeliti na poslovna i obrtna sredstva.

Poslovna sredstva su sva ona sredstva koja u process proizvodnje ulaže svojom celokupnom vrednošću,ali se pri jednom poslovnom ciklusu ne troše u celosti, već se njihova vrednost usled fizičkog i moralnog rabačenja postepeno smanjuje, i do kraja zadržavaju svoj prvobitni oblik.

Poslovnim sredstvima se smatraju prirodna bogatstva i sredstva za rad kao i ulaganja u prirodna bogatstva i sredstva za rad. Knjigovodstveni pojam poslovnih sredstava nešto se razlikuje od pojma sredstava za rad.Poslovnim sredstvima smatraju se i materijalne investicije kao što su patenti,licence i osnivačka ulaganja koja ne predstavljaju sredstva za rad u užem smislu. Iz poslovnih sredstava je isključen sitan inventar koji u suštini predstavlja sredstvo za rad....

SADRŽAJ

UVOD 3
1 POJAM I PODELA POSLOVNA SREDSTAVA 4
2 POSLOVNA SREDSTVA U PRIPREMI (IZGRADNJI) 4
3 POSLOVNA SREDSTVA U FUNKCIJI 5
4 POSLOVNA SREDSTVA VAN FUNKCIJE 6
5 VREDNOST POSLOVNIH SREDSTAVA 6
6 KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA POSLOVNIH SREDSTAVA 7
7 ULAGANJE U POSLOVNA SREDSTVA 8
8 KUPOVINA POSLOVNIH SREDSTAVA 8
9 IZGRADNJA POSLOVNIH SREDSTAVA 9
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11