Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam pravde i pravičnosti u Aristotelovoj teoriji države i društva -ij - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Pojam pravde i pravičnosti u Aristotelovoj teoriji države i društva -ij (/Thread-pojam-pravde-i-pravi%C4%8Dnosti-u-aristotelovoj-teoriji-dr%C5%BEave-i-dru%C5%A1tva-ij)


Pojam pravde i pravičnosti u Aristotelovoj teoriji države i društva -ij - Dzemala - 13-08-2010 07:03 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pravda je jedan od najznačajnijih pojmova našeg duhovnog univerzuma. Bilo da je čovjek pobožan ili nije, bilo da je konzervativac ili revolucionar, svako se poziva na pravdu i niko se ne usudjuje da je porekne. Univerzalnost kategorije pravde ne ispoljava se samo težnjom različitih subjekata da je prikažu kao glavni cilj svoje aktivnosti, već i činjenicom da su o njoj pisali i pokušavali da joj spoznaju suštinu mislioci najrazličitijih usmerenja: religijskog, filozofskog, politikološkog, psihološkog, biologističkog, pravnog, i dr...

ARISTOTEL

O Aristotelu, njegovom učenju i stavovima


Aristotel (384.-322. p.n.e.) je rođen u Stagiri-Trakiji. Sa sedamnaest godina je stupio u Platonovu Akademiju gdje je bio do Platonove smrti (dvadeset godina). Nakon akademije, poziva ga kralj Filip Makedonski na dvor i Aristotel postaje vaspitač Aleksandra Makedonskog (velikog).
Kada se vratio u Atinu osnovao je školu u šetalištu Likeja koja je poznata kao "Peripatetička škola", po grčkoj riječi peripatos-šetnja.
Za Aristotela, najveće dobro je sreća. Ona zavisi od naših umnih sposobnosti. Tvrdio je da je najveća vrlina sredina između dvije krajnosti. Učenje o vrlini Aristotel je izložio u svom djelu Nikomahova etika gdje je polazio od onoga u čemu se svi ljudi slažu, a to je da je cilj ljudskog života ili blaženstvo, koje nije površni hedonizam, niti materijalno bogatstvo ili slava, već je sreća ili blaženstvo - dobro po sebi ili samovrijednost. Aristotel je tvrdio da je čovjek po prirodi političko biće (zoon politikon) i da svoju suštinu izražava tek u zajednici ...

SADRŽAJ


1. UVOD ....................................................... 2
2. ARISTOTEL................................................ 3
2.1. O Aristotelu, njegovom učenju i stavovima............... 3
2.2. Aristotel o državi.........................................3
2.3. Postanak i bit države i prava...............................5
3. FILOZOFSKO POIMANJE PRAVDE I PRAVIČNOSTI.......... 8
4. O PRAVDI I PRAVIČNOSTI OPĆENITO.....................9
5. ZAKLJUČAK..................................................11
LITERATURA .......................................................12