Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Upravljanje dogadjajima - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: upravljanje razvojem (/Forum-upravljanje-razvojem)
+---- Tema: Upravljanje dogadjajima (/Thread-upravljanje-dogadjajima)


Upravljanje dogadjajima - Dzemala - 23-07-2010 04:37 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


... Polazno sistematizovanje funkcija menadžmenta susreće se kod Fayola, obuhvatanjem planiranja, organizovanja, komandovanja, koordinacije i kontrole. Njegovi sledbenici, u pravilu, navode funkcije menadžmenta u širem smislu, a razlike se ispoljavaju u domenu kadrovske politike i finansija. Razlike u pristupima struktuiranju funkcija menadžmenta savremenih autora determinisane su promenama u procesu poslovanja, koji je takođe prošao evolutivni put.
Struktuiranje funkcija menadžmenta događaja u osnovi je metodološkog karaktera, tako da se funkcijama savremenog menadžmenta događaja u širem smislu mogu obuhvatiti odlučivanje, regulisanje, planiranje, kontrolisanje, organizovanje, vladanje, ostvarivanje ciljeva, rukovođenje, motivisanje i sprovođenje , kojima se mogu pridodati upravljanje ljudskim resursima i informaciona podrška menadžmentu događaja.
U užem smislu, struktuiranjem funkcija savremenog menadžmenta događaja obuhvataju se sledeće četiri funkcije:
• Planiranje,
• Organizovanje,
• Upravljanje (uključujući i sa aspekta realizacije događaja sve značajnije upravljanje ljudskim resursima),
• Kontrola.
Specifičnost postavljanja i izvršenja događaja nalaže da se navedene osnovne funkcije menadžmenta događaja posmatraju sa strateškog, taktičkog i operativnog aspekta. Usled dinamičnosti i fleksibilnosti realizacije događaja, u praksi se, u pravilu, ispoljava interfunkcionalna povezanost aktivnosti menadžmenta događaja, i to na svim nivoima upravljanja...

SADRŽAJ:

1. Uvod ------------------------------------------------------- 3
2. Upravljanje događajima --------------------------------- 4
Pristupi upravljanju događajima ------------------------------- 4
Grupe u upravljanju događajima ------------------------------- 6
Komuniciranje u upravljanju događajima --------------------- 8
Preduzetništvo I upravljanje događajima ---------------------- 9
3. Zaključak ------------------------------------------------- 11