Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Intelektualni kapital preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje znanjem (/Forum-upravljanje-znanjem)
+---- Tema: Intelektualni kapital preduzeća (/Thread-intelektualni-kapital-preduze%C4%87a--8788)


Intelektualni kapital preduzeća - Dzemala - 20-07-2010 11:02 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Razvoj informacionih i telekomunikacionih tehnologija krajem dvadesetog veka doveo je do povećanja udela informacija i znanja, kako u proizvodnim tehnologijama tako i u samim proizvodima. Povećani udeo znanja u novostvorenoj vrednosti predstavlja glavnu karakterisitiku prelaza iz industrijskog doba u novu ekonomiju, koja se još naziva i ekonomija znanja, odnosno, prelaza iz industrijskog u informatičko društvo.

Prenošenje znanja postalo je glavni pokretač ekonomije 21. veka. Mnogim kompanijama koje sada priznaju ljudski kapital kao najveću imovinu (i vrednost) za poslovni uspeh, pristup znanju i pravovremenom učenju važniji su nego ikada ranije. Kontinuirane promene i inovacije u informacionoj tehnologiji i telekomunikacijama učiniće još lakši pristup znanju.

Preduslov za uspešno poslovanje jedne kompanije u teškim uslovima, jeste da ona na vreme shvati u kakvom se okruženju nalazi, koje mogućnosti poseduje kako bi postigla konkurentsku prednost. Takođe treba da zna šta uslovljava njeno ponašanje, i šta ona može da učini kako bi upravljala promenama.

Nove pojmove-forme ekonomske vrednosti: intelektualni kapital, kapital znanja, organizacije znanja, organizaciona učenja, informacioni vek, era znanja, informacione prednosti, neopipljive prednosti, neopiljivi menadžment, visoke vrednosti i ljudski resursi, već su ušli u savremene ekonomske rečnike. To je paradigma u kojoj se konkurentska prednost zasniva na pojedinačnim radnicima i organizovanom znanju. Snaga znanja je ključni razlog povezan sa pričama korporacijskog uspeha kao što su primena visokih tehnologija i narastajući broj Internet kompanija.

Osnovna hipoteza: Da li će u budućnosti preživeti samo one kompanije koje nauče da upravljaju znanjem i koje shvate da je ulaganje u obuku i razvoj kadrova od najveće važnosti za opstanak i stvaranje profita. .
Pomoćna hipoteza: Da li je uopšte potrebno postavljati ovu hipotezu.
Ciljevi istraživanja su u tome da se pomogne organizacijama u razumevanju značaja intelektualnog kapitala.
Zadatak istraživanja: da li su znanje i intelektualni kapital ključni ekonomski i razvojni resurs ekonomije 21-og veka.
Metode koje će se u istraživanju koristiti: metoda analize, sinteze, indukcije i dedukcije i metod upoređenja...


SADRŽAJ

Sadržaj ............................................................................ 2
Uvod ................................................................................ 3
1.Intelektualni kapital ............................................................. 4
1..1 Definicija intelektualnog kapitala ...................................... 4
2. Klasifikacija intelektualnog kapitala................................................. 5
2.1 Ljudsi kapital ...................................................................... 5
2.2 Strukturalni kapital .......................................................... 6
2.2.1. Organizacioni kapital ................................... 6
2.2.2. Potrošački kapital (customer capital) ............................ 6
2.2.3. Relacioni kapital (relationship capital) ..................... 6
2.3. Upravljanje intelektualnim kapitalom ................................ 6
2.3.1. Faze upravljanja intelektualnim kapitalom .................. 6
2.4. Ilustracija značaja i udela intelaktualnog kapitala u strukturi
kapitala preduzeća (na primeru ‚‚Nokia‚‚ i ‚‚Microsoft-‚a‚‚) ........... 7
2.5. Upravljanje znanjem ........................................................ 8
2.5.1. Karakteristike organizacije znanja .............................. 9
2.5.2. Tipovi znanja ......................................................... 9
2.5.3. Sistem za upravljanje znanjem ................................. 10
3.Tržište znanja ................................................................ 11
3.1. Beneficije od postojanja tržišta znanja .............................. 11
4. Menadžment znanja ......................................................... 11
4.1. Definicija menadžmanta znanja ................................. 12
4.2. Aktivnnosti manadžmanta znanja ................................. 12
4.3. Ciljevi menadžmenta znanja.......................................... 13
4.4. Izazovi u primeni koncepta mendžmenta znanja ................ 13
4.5. Životni ciklus procesa menadžmenta znanja.................. 14
4.6. Perspektive koncepta menadžmenta znanja........................ 14
5. Primeri mogućnosti ostvarivanja dobitaka iz znanja .............. 15
5.1. Revolucija u General Electronics –u, IBM i razvoj računara, Apple ... 15
6. Zaključak .......................................................................... 19
L I T E R A T U R A ....................................................... 20