Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Poslovno pravo uopšte, akcionarsko društvo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+--- Tema: Poslovno pravo uopšte, akcionarsko društvo (/Thread-poslovno-pravo-uop%C5%A1te-akcionarsko-dru%C5%A1tvo)


Poslovno pravo uopšte, akcionarsko društvo - Vesnica - 06-07-2010 10:00 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz berzanskog poslovanja.

Društveni-zajednički život nije moguć bez pravila ponašanja, bez prava. Šta je pravo u opšte i šta sačinjava pravo?
-Pravni subjekti: fizička i pravna lica,
-Pravne institucije:sudovi, tužilaštva, držani organi,
-Pravne knjige, udžbenici, monografije, zakoni, uredbe,
-Pravni principi: pravda , sloboda, jednakost, čast, moral,
-Pravni poslovi: ugovori, ponude, krediti, hipoteke,
-Međunarodno pravo: Ujedinjene Nacije, Evropska Unija, Međunarodni sud, Svetska banka i međunarodni propisi.
Država kao pravno-politička organiizacija sa monopolom fizičke prinude, zasniva se na pravnim aktima, ona i njeni organi, stvaraju pravne norme, staraju se o izvršenju i zaštiti pravnog poretka. To je zkonodavna, izvršna i sudska vlast. Građani-državljani su nosioci najviše-suverene i sveukupne vlasti u državi. Čoveku i građaninu su zajamčena lična, politička, nacionalna, ekonomska, socijalna, kulturna i druga prava. Sve je slobodno što ustavom i zakonom nije zabranjeno. Demokratska država zasniva se na ovim slobodama, na vladavini prava i na socijalnoj pravdi. To su osnovna politička pravai slobode građana koja uspotavlja najviši pravni akt države a to je Ustav, povelja, konstitucija. Osnovne i najvažnije grane prava su:
-Ustavno pravo
-Upravno pravo
-Građansko pravo
-Krivično pravo
-Međunarodno pravo

2. Pojam Poslovnog prava

Poslovno pravo je nova grana prava nastala u poslednjim dekadama proslog veka. Samo poslovanje predstavlja aktivnost koja već dugo zaokuplja pažnju mnogih stručnjaka od ekonomista, menadžera, pa do pravnika. No, i pored te zainteresovanosti trebalo je da prođe vreme da bi se oformilo shvatanje da poslovanje treba i mora da bude poseban predmet regulisanja i specifičan skup pravnih normi, institucija i principa kojima se regulišu poslovni odnosi koji nastaju između raznih subjekata. U početku se mislilo da je Trgovinsko ili Privredno pravo sasvim dovoljno za "pokrivanje" novih pojava vezanih za i proisteklih iz poslovanja. Isto tako, pojedini autori zastupali su shvatanje da se ne može govoriti o posebnoj grani prava, negirajući joj specifičnost predmeta i metoda proučavanja. Kako je ova grana prava nastala na tlu Severne Amerike, tačnije u SAD-u, to je odbojnost prema njoj, takođe, rasla naročito u zemljama kontinentalnog prava, mada ni Velika Britanija, nije bila baš naročito blagonaklona. Čini se, ipak , da je sve više onih koji smatraju da poslovanje, zbog sve veće složenosti i raznolikosti, neumitno nameće sve veću potrebu za njegovim svestranim izučavanjem i razjašnjavanjem, što svakako dovodi i do potrebe da i pravnici daju odgovore na pitanja koje im praksa nameće.Iz toga proističe da se sve više o Poslovnom pravu govori kao o nečem realnom. Ono treba da obezbedi da se identifikuju, blagovremeno izbegnu i otklone posledice pravnih problema koji u vezi sa poslovanjem nastaju. Nova grana prava polako je nastajala i prolazila kroz razne poteškoće od toga šta bi sve trebala da obuhvati, do načina na koji to treba definisati. Prema opštoj definiciji Poslovno pravo je skup pravnih normi, institucija i principa kojima se regulišu poslovni odnosi koji nastaju između raznih subjekata. U tim poslovnim odnosima pojavljuju se raznolike stvari, činjenice, stanja, radnje, prava i obaveze i aktivnosti kojima se poslovanje realizuje. To je, pre svega, organizovanje, proizvodnja, distribucija, finansiranje, potom konkurencija, cene, monopoli, zaposlenost, zastupanje, socijalna sigurnost, zaštita potrošača, pravni poslovi, aktivnosti kojima se one sprečavaju ili ugrožavaju, pa razni oblici kriminala i nedozvoljenih radnji i sl. Nova grana prava je nastala.Ta grana prava

I Uvod u Poslovno pravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 3
1. Osnove prava. . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3
2. Pojam Poslovnog prava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 4
3. Predmet Poslovnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 5
II Privredno društvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 5
1. Pojam I vrste privrednih društava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III Pojedine pravne forme privrednih društava. . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1 Pojam akcionarskog društva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 8
1.2 Osnivanje akcionarskog društva . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .12
1.3 Akcije I druge hartije od vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .15
1.4 Prava I obaveze akcionara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .15
1.5 Organi društva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .16
1.6 Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala. . . . . . . . . . . . . . . 21
1.7 Prestanak društva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .22
1.8 Primer ugovora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. 22