Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sistem kvaliteta nabavke reprodukcionog materijala u proizvodnji novina - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadzment proizvodnje (/Forum-menadzment-proizvodnje)
+---- Tema: Sistem kvaliteta nabavke reprodukcionog materijala u proizvodnji novina (/Thread-sistem-kvaliteta-nabavke-reprodukcionog-materijala-u-proizvodnji-novina)


Sistem kvaliteta nabavke reprodukcionog materijala u proizvodnji novina - Vesnica - 05-07-2010 09:42 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadzmenta proizvodnje.

U poslednjih trideset i više godina bilo je dosta novih ideja i koncepata na polju proizvodnje novina od čega je nešto prihvaćeno a nešto ne. Međutim, jedan od najznačajnijih principa koji je postao široko prihvaćen i praktikovan jeste Just-in-time ili JIT koja kako filozofija tako i tehnika. Bazirana je na jednostavnoj ideji da gde god je to moguće nijedna aktivnost ne treba da bude smeštena u sistemu ukoliko nema potrebe za tim.
Prema tome, nijedan proizvod ne bi trebalo da se pravi, nijedna komponenta ne bi trebalo da se naruči dok nema zahteva. U suštini, JIT je „pull“ koncept gde potražnja na kraju linije snabdevanja povlači proizvode ka tržištu a iza tih proizvoda može se odrediti protok komponenti putem te iste potražnje. Ovaj kontrast sa tradicionalnim „push“ sistemom gde se proizvodi proizvode ili spajaju u gomilama u očekivanju potražnje i pozicioniraju se u lancu snabdevanja kao „baferi“ između različitih funkcija i entiteta.
U ovom radu prikazacemo sistem nabavke reprodukcionih materijala za proizvodnju novina.

2 Planiranje proizvodnje

Postupak planiranja proizvodnje počinje s dugoročnim planom proiizvodnje, koji se zatim rastavlja na godišnje, mesečne i dnevna planove. Na svakom stepenu procesa razmatra se prodaja, planira se profit, kao i kapacitet. Taj postupak planiranja počinje sa agregatnim planom proizvodnje, uspešno ga zatim doterujući u određene modele i proizvode.
Da bi se postiglo ujednačeno opterećenjeglavni terminski plan se pravi mesečno , nedeljno a može i dnevno. U zavisnosti od vremena trajanja proizvodnje, nabavke i promene kapaciteta poželjno je da plan bude napravljen minimum jednu sedmicu u napred a po mogućstvu i jedan do dva meseca unapred. Glavni terminski plan ima prednost da se podudari sa potražnjom potrošača na dnevnoj osnovi. Kada uzmemo da se izlazna proizvodnja u potpunosti poklapa sa potražnjom to dovodi da su i zalihe gotovih proizvoda svedene na minimum. Kao što ćemo videti, ova vrsta glavnog terminskog plana, takođe, pomaže u smanjenju zaliha u toku procesa proizvodnje i zaliha sirovina. Stabilizacija glavnog terminskog plana je ključni faktor za stabilizaciju svih proizvodnih procesa i zahteva dobavljača.

Uzmimo za primer da postoje tri proizvodjača od kojih treba odabrati jednog.Glavni zadaci proizvodjača sastoje se pre svega u otklanjanju smetnji na mašinama i u održavanju. Moguće opsluživanje i odgovornost za više mašina dalje smanjuje troškove proizvodnje.Opsluživanje više mašina po pravilu je povezano sa dodatnim obrazovanjem radnika. Ovo znatno olakšava odnos izmedju čoveka i mašine, ali se često ne ostvaruje dovoljna spremnost radnika na promenu radnog mesta. Ovde je rukovodeći personal prinudjen da motivacionim merama i potpunim informacijama ukazuje načinjenicu da takva rganizacija rada doprinosi formiranju interesantnog i perspektivnog radnog mesta. Sticanjem iskustva proizvodjača prelaskom od jednog radnog mesta na drugo raste i svest o problemu za slične proizvodne procese. Tako se probija i česta izolacija izmedju odredjenih radnih - proizvodnih operacija. Iskustvo pokazuje da konsekventna, funkcionalna saradnja proizvodjača u proizvodnom procesu dovodi do predloga za poboljšanja proizvodnje. Uzimanje u obzir i procena ovih predloga često ukazuje na slaba mesta. Definicija JIT- koncepta polazi od proizvodnje što je moguće manje količine proizvoda, u što je moguće kasnijem trenutku uz obezbedjenje predvidjenog roka isporuke. Prema ovoj definiciji teži se jediničnoj veličini serije . Ovo se postiže u protočnom principu proizvodnje (sinhronizacija kapaciteta i u najjednostavnijoj formi mehaničko ulančavanje). U protočnom principu proizvodnje treba otkloniti zalihe, jer one otežavaju protok materijala. Ovde treba ukazati na to da se ovo idealizovano ostvarivanje, korak po korak, pomoću sinhronizacije kapaciteta, a uz smanjenje zaliha, smanjenje vremena pripreme i minimiziranje vremena transporta i čekanja. Time se postiže minimum angažovanja potrebnih resursa. Realizacija JIT-koncepta ne ograničava se samo na organizaciju toka proizvodnje, nego i na organizaciju načina proizvodnje, proizvoda i sl. Sa segmentiranjem proizvodnje istovremeno je povezano pomeranje kompetencija. Hijerarhijsko upravljčka osnova i postupci organizacij proizvodnje se pojednostavljuju - organizaciona piramida postaje ravnija. Manje jedinice ubrzavaju tok informacija i dobijaju prošireni slobodni prostor u pogledu korišćenja i oblikovanja proizvodjačeve delatnosti koja je potrebna za ispunjenje učinka, odnosno procesa.

3 Nabavljanje

Proces Nabaljanje odvija se u odeljenju nabavke koja je tako organizovana da osigura da nabavljeni materijali i proizvodi budu u skladu sa utvrđenim zahtevima i rokovima.
Odeljenje operativne pripreme proizvodnje(OPP) je odgovorno da nabavci dostavi specifikaciju materijala i pri tom, ako postoji, navodi se odgovarajući standard. U ugovoru/narudžbenici navode se detalji o naručenom materijalu i uslovima nabavke a svi naknadni zahtevi i dogovori unose se u novi ugovor/aneks. Obaveza je svakog dobavljač da uz isporuku dostavi i potvrdu o kvalitetu isporučenih proizvoda u kojoj se potvrđuju zahtevane karakteristike u isporuci.
U cilju provere da su svi elementi specifikacije jasni i nedvosmisleni i dobavljaču u potpunosti razumljivi, potrebno je da rukovodilac odeljenja nabavke overi i odobri dokumenta o nabavci

4 Kriterijumi za odabir proizvodjača

Kriterijumi koje ćemo uzeti za odabir proizvodjača su sledeći:

1.1 Smanjenje troškova proizvodnje

Smanjenje troškova proizvodnje i tehnološkog procesa izrade počinje još u fazi projektovanja proizvoda. Poštovanje ovog principa pri projektovanju podrazumeva blisku saradnju kadrova iz različitih funkcionalnih celina poslovnog sistema. Ovo ima pozitivne konsekvence sa aspekta integracije funkcionalnih celina, zajedničke odgovornosti za troškove proizvodnje i podizanje nivoa angažovanosti zaposlenih. Na taj način se iskorišćavaju i koriste latentni resursi sistema i angažuju

SADRŽAJ
1 Uvod 3
2 Planiranje proizvodnje 3
3 Nabavljanje 4
4 Kriterijumi za odabir proizvodjača 5
5 IZBOR,VREDNOVANJE I OCENJIVANJE DOBAVLJAČA 7
6 Obrada zahteva za nabavku 10
6.1 Planiranje nabavke 11
6.2 Ugovaranje i praćenje nabavke 12
7 MENADŽMENT PORUČIVANJEM I SNABDEVANJEM 12
8 Zaključak 13
Literatura 14