Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Dejstvo događaja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Dejstvo događaja (/Thread-dejstvo-doga%C4%91aja--8130)


Dejstvo događaja - Vesnica - 25-06-2010 08:37 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz matematike.

Svaki istorijski i kulturološki period stvara i proizvodi određene događaje, koji sa svoje strane imaju značajnu ulogu u svim oblastima življenja,direktno utičući na određene segmente društva.Uticaj događaja, (zavisno od njihovog kvaliteta, veličine, značaja i prirode) na određenu zajednicu i sve one segmente društva koji na nju imaju određen uticaj ili su u bilo kojoj interaktivnoj vezi sa njom može biti pozitivan i negativan.Obzirom da se teži ka proizvođenju onih događaja koji u osnovi moraju imati pozitivan efekat, cilj događaja mora biti usmjeren ka identifikovanju i predviđanju svih onih uticaja koji idu u pravcu stvaranja pozitivnih efekata samih događaja.Prema tome, osnovni zadatak menadžera događaja (event menager) je da, u cilju ostvarivanja pozitivnih bilansa događaja, izvrše identifikaciju i predviđanje i analizu svakog posebnog uticaja.Radi se o poduzimanju onih pripremnih radnji koje su usmjerene u pravcu realizacije krajnjeg cilja - ostvarivanje pozitivnog uticaja događaja.
Da bi menadžeri stvorili određene preduslove za kvalitetnu realizaciju dodađaja, odnosno unaprijed pripremili situaciju u okviru koje mogu upravljati događajima moraju imati u vidu sve uticaje koji proizilaze iz samog događaja.U tom smislu potrebno je da posebnu pažnju posvete finansijskom uticaju događaja, uz maksimalno uvažavanje svih pratećih i samom prirodom događaja nametnutih uticaja.

Socijalni i kulturni uticaj događaja

Događaji, imaju značajnog uticaja na svoje učesnike, a samim tim ostavljaju važan trag i bitan učinak i na cjelokupnu zajednicu u kojoj se održavaju.Radi se o jednom neposredom uticaju, socijalne i kulturne prirode.
Socijalno - kulturni uticaji po svojoj prirodi mogu biti pozitivni i negativni.
* Pozitivni uticaji su: širenje doživljaja, očuvanje i obnavljanje tradicionalnih vrijednosti , učvršćivanje osjećaja nacionalne i društvene pripadnosti zajednici, širenje kulturoloških pogleda posredstvom obogaćivanja novim i atraktivnim idejama koje se plasiraju u okviru događaja.
* U negativne uticaje spadaju: mogućnost izolacije zajednice,koja forsiranjem sebi svojstvene specifičnosti ostaje u okvirima izgradnje lokalnog imidža obojenog negativnim tenzijama, mogućnost plasiranja nekog od loših oblika ponašanja karakterističnih za samu zajednicu, pozicioniranje zajednice u kategoriju onih koje zbog svojih specifičnih oblika ponašanja postaju neprivlačne, zatvorene i krute.Kod organizacije događaja mora se voditi računa i o određenim koristima koje bi ona eventualno imala plasiranjem određenog događaja.Radi se o sledećim korisitima: izgradnja kolektivnog ponosa, namjera i ostvarenje, razvoj osjećaja zajedništva i prezentacije zajedničke ideje, uticaji na viši kvalitet identiteta same zajednice, jačanje njenog specifičnog imidža, te njenog učvršćivanja.
Prilikom organizovanja glavnih događaja stvara se situacija ozbiljne neizvjesnosti od toga da eventualne zloupotrebe, loši oblici ponašanja masa i mogućnost kriminalnih oblika ponašanja ne stvore neke nepredviđene i štetne socijalne posledice, što samom događaju daje potpuno novi smisao i daje mu potpuno negativnu konotaciju.
Ovu situaciju vrlo često srećemo kod organizovanja određenih kulturnih događaja čiji akteri (po prirodi svojih afiniteta, ukusa ili idejnih opredjeljenja) neminovno nameću određene oblike asocijalnog ponašanja, karakterisitčne za profesije, populacijske ili interesne grupe koje ili prate događaje ili i u njima učestvuje (organizovanje različitih oblika događaja u kojima učestvuju ekscentrične grupe učesnika, koje prenaglašeno prezentuju svoj imidž, rok - festivala i sl. ).Praksa je pokazala da se prilikom organizovanja ovih i sličnih događaja obično javljaju dodatni socijalni problemi -u smislu pojačane delikvencije mladih, povećanog kriminaliteta, pojačane narkomanije, alkoholizma i sličnih oblika toksikomanije iliti nekih uobičajenih oblika asocijalnog ponašanja.Takođe, ukoliko su događaji medijski široko propraćeni, mogu stvoriti situaciju predimenzioniranja problema i njegovog direktnog ili indirektnog prenošenja na neke druge grupe ljudi, dajući im oblik nasilničkih protesta, političkih demonstracija i drugih načina solidarisanja sa nametnutomm, potpuno neplaniranom idejom samog događaja.
U cilju zaštite imidža određenih događaja,odnosno zaštite reputacije i smisla onoga što sam događaj prezentira, te u cilju stvaranja uslova u kojima se neće desiti da događaj izmakne kontroli - neophodno je pažljivo i vrlo studiozno izvršiti planiranje događaja.To je jedan od načina da se stvore uslovi za njegovo kontrolisano izvođenje, odnosno predvide načini da se modifikuje ponašanje mase, izbjegnu izgledi i spriječe ekscesne situacije.
Polazeći od činjenice da događaji po svojoj prirodi imaju vrlo značajan i širok uticaj na socijalni život i strukturu zajednice, važno je da zajednice same utiču na kreiranje događaja, odnosno njegovo planiranje i upravljanje događaja.Pošto postoje događaji koji nisu čisto lokalnog značaja i usko vezani za određeno kulturološko podneblje, bitno je da za događaje od šireg društvenog značaja same vlade kroz politički proces budu odgovorne.Posredstvom događaja koji karakteriše bilo koje podneblje ostvaruju se određeni politički rezultati i ciljevi, te je u cilju ostvarivanja kontrole nad određenom zajednicom i kontrolisanja i usmjeravanja ciljeva koji se postižu određenim događajima važno izvršiti određenu političku analizu.Promovisanjem određenih poruka koje događaj nosi i plasiranjem određenih pozitivnih ideja koje su skrivene u samoj biti događaja političke strukture kreiraju, kontrolišu, kanališu i usmjeravaju mišljenje širih masa, te samim tim događaji vrlo često koriste u promovisanje svoje političke ideje.Sa ovakvom pojavom se vrlo često srećemo u vremenu predizbornih kampanja.Događaji ove vrste sračunati su u cilju povećenja izbornih rezultata u zajednici, a cilj im je nerijetko duboko skriven i vješto izbalansiran.
Menadžeri,koji su dio jedne društvene i političke sredine, u cilju nametenja ideje događaja i sticanja odgovarajuće podrške od strane lokalne zajednice, moraju prilikom organizovanja događaja uzeti u obzir niz faktora i njima se rukovoditi da bi efekat događaja bio u skladu sa opštom ideologijom samog okruženja.U prvom redu moraju voditi računa o tome da događaj bude u skladu sa političkom klimom zajednice, da vode računa o kulturnom značaju događaja, te da se rukovode lokalnom koristima i troškovima.Isto tako, želeći da događaju daju etiketu opštedruštveno prihvaćenog, moraju izvršiti ozbiljnu analizu potreba i nastojati da u događaj budu uključene sve grupe, uz obezbjeđivanje materijalne, političke, zakonske, medijske i donatorske podrške.
Prema Getzu, da bi se ostvario uspješan događaj, potrebno je riješiti niz ključnih pitanja:
-obezbjeđivanje dotacija, subvencija i drugih vidova podrške;
-plaćanje lokalnih usluga koje prate sam događaj(policija, obezbjeđenje);
-obezbjeđivanje mogućnosti korišćenja javnih objekata, parkova i ulica, nastojati da je održavanje događaja u skladu sa zakonom;
-mobilisanje medija koji će prižiti medijsku podršku i promovisati događaj;
-putem izgradnje kooperativnih odnosa sa uticajnim grupama i organizacijama stvoriti uslove da događaj predstavlja organizovanu i zajedničku aktivnost;
-formirati kvalitetan tim u koji će biti ukljčučeni kulturnoreprezentativni direktori, prateće osoblje i volonteri.

Politički uticaj

Politika se uglavnom trudi da u okviru događaja plasira one sardžaje koji imaju snagu da istaknu dobre strane njenog programa i širokim masama nametnu pozitivna mišljenja o načinu i kvalitetu života u vrijeme njihove vlasti, odnosno da njegovanjem i pothranjivanjem sopstvene popularnosti odvrate pažnju od eventualne kritike i onoga što seže u domen nezadovoljstva građana.Svaka društvena sredina na političku scenu izbaci i lansira u prvom redu jednu političku opciju, a zatim i čovjeka, političara kao pojedinca. Tip takozvanog ''vođe'', s vremenom postaje ličnost koja se identifikuje sa političkom grupacijom, a zatim i sa samom sredinom, te izgrađujući sopstveni imidž na račun političke i ekonomske moći i nedodirljivosti sopstvene pozicije s vremenom preraste u ličnost čiji se profil veže za određeno područje, a njegov lični imidž, afinitet i ukus postaju sadržaj događaja koji karakteriše jedno područje.Ovo je jedan od razloga što je , primjera radi, u posleratnom periodu priroda organizovanih događaja uglavnom minimizirana na promocije po ukusu manjih, odabranih grupa, a često i pojedinaca.
Vrlo često događaji organizovani na nivou onih koji su od opštedruštvenog značaja postaju poprište pokazivanja i demonstracije političke moći određene političke opcije, bez uvažavanja stvarne kulturološke, sociološke, a nerijetko i ekonomske vrijednosti i značaja događaja (čest slučaj u vremenu vladavine posleratnih vlada.)Njihov osnovni cilj je potreba vladajućih i dominantnih snaga u društvu da stvaranjem situacija u kojima prave hvalospjeve na račun svojih vrijednosti pridobiju značajnu podršku i kreiraju one rezultate događaja koje će ići u prilog jačanju njihove moći.U osnovi ovih događaja skrivena je potreba kontrole i nametanja mišljenja javnom mnjenju i cilj kreiranja imidža koji stvara uslove za obezbjeđenje podrške glasača, odnosno potreba za plasmanom onih ideja i političkih poruka koje se drugim sredstvima daleko teže promovišu.
Mediji, koji prate određene događaje, se ovakvim postupcima '' prilagođene informacije'' dodatno cenzurišu i kontrolišu na jedan kultivisan, prirodom događaja nametnut i manipulativno osmišljen način, te i sami, svjesno ili nesvjesno postaju promoteri skrivene političke ideje.Polazeći od pomenutih činjenica koje ističu političke razloge za održavanje događaja,