Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Znacaj neformalne komunikacije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: kultura ponasanja (/Forum-kultura-ponasanja)
+---- Tema: Znacaj neformalne komunikacije (/Thread-znacaj-neformalne-komunikacije)


Znacaj neformalne komunikacije - Vesnica - 24-06-2010 09:39 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz kulture ponasanja.

Čovek je komunikacijsko biće i već 1,500.000 godina komunicira neverbalno, tj. govorom tela i neartikulisanim glasovima, a tek 500.000 godina i govorom kao simboličnim i samo čoveku svojstvenim načinom izražavanja. Čovek je osudjen na komunikaciju sa drugim ljudima da bi opstao, celog života komuniciramo hteli mi to ili ne, svojim recima, glasom, i telom šaljemo razne poruke. Komunikacija se je menjala kroz ljudsku istoriju prateći čovekov razvoj i promene.
Komuniciranje je sporazumevanje, prenos informacija, poruka i iskustava, stvaranje novih znanja i ideja i uslov bez kog se ne može u poslovanju.
Komuniciranje je veština, a svaka se veština može naučiti i unaprediti. Po veštini komuniciranja se prvenstveno razlikuju uspešni delatnici od onih manje uspešnih. Znati “prodati” sebe, svoju ideju je najveće umeće. Stoga nije slučajno da su najuspješniji delatnici svesni da dobar deo svog uspeha zahvaljuju svojim dobrim komunikacijskim veštinama, te ih zato, stalno razvijaju i neguju. Oni drugi, manje uspešni ne znaju šta im se i zašto događa, tj. ne pridaju dovoljno važnosti veštini komuniciranja.
Poslovno komuniciranje je krvotok svake organzacije jer bez protoka informacija je nemoguće odvijanje poslovanja.
Ljudi vas procenjuju, i formalno i neformalno, prema vasoj vestini da komunicirate. Obično merimo inteligenciju drugih i njihovu sposobnost da obave dati posao prema njihovoj sposobnosti da koriste razne komunikacione veštine. Posao će zahtevati od pojedinca da piše mejlove, koristi telefon, i bude efektivan u grupnim diskusijama i na timskim sastancima. Što je osoba na višem nivou u organizacijskoj hijerarhiji, više će vremena provoditi u formalnim i neformalnim komunikacijama. Većina poslova koje obavljaju zaposleni u organizaciji zahteva određen stepen saradnje i komunikacije. Pojedinci provode gotovo 70% budnog stanja komunicirajući, pišući, čitajući, pričajući, slušajući.

Kako (sve) komuniciramo?
• ponašanjem tela - držanje...
• spoljašnjim izgledom – odevanje, negovanost...
• mimikom - čela, obrva…
• očnim kontaktom – pogled, širenje i sužavanje zenica, treptanje...
• osmehom – poziv na komunikaciju
• gestikulacijom - govor ruku
• dodirivanjem - fizički kontakt
• govornim ponašanjem - brzina, ritam, jačina, artikulacija
• pokazivanjem poštovanja prema sagovorniku
• slušanjem - aktivno/ pasivno
• rukovanjem – stilovi

Pored formalnih kanala u okviru organizacije postoje i neformalni načini komuniciranja, neregularni kanali - nezvanični poverljivi lanci verbalne komunikacije osoba - osobi.

2. KOMUNIKACIJA U ORGANIZACIJI

Komunikacija u organizaciji je veoma značajna. To je proces u kom pošiljalac, neka osoba ili grupa, prenosi određenu vrstu informacije ( poruke ) primaocu, odnosno nekoj drugoj osobi, grupi ili organizaciji. Potpuna i efikasna komunikacija između ljudi postojala bi onda kada bi se u prenosu i razumevanju poruka postiglo da misao i ideja pošiljaoca stvori potpuno istu mentalnu sliku kod primaoca poruke. Međutim, kognitivne, semantičke i simboličke razlike između pošiljaoca i primaoca poruka, u različitim organizacijama i kulturama, su najčešće takve da je istovetnost mentalne slike teško ostvariva.