Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Verbalna komunikacija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: kultura ponasanja (/Forum-kultura-ponasanja)
+---- Tema: Verbalna komunikacija (/Thread-verbalna-komunikacija)


Verbalna komunikacija - Vesnica - 24-06-2010 09:37 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz kulture ponasanja.

Комуницирање је реч латинског порекла, тако да израз «цомуницатио» означава у суштини успостављање веза међу људима у процесу њиховог споразумевања.
Комуникација је основа човековог повезивања,споразумевања и координираног деловања у свим сферама живота. Као таква она ствара услове за настанак, функционисање и развој материјалних, духовних и осталих вредности које карактеришу одређене цивилизације, њихове друштвене, развојне и куртулошке и остале тековине.

Независно од тога дали се комуницирање обавља вербалним начином споразумевања или путем разних симбола, оно се одвија само између живих бића. Комуницирање има своју персоналну и друштвену димензију. То је вишеструко регулисан лични и друштвени однос и социјално-психолошка спрега, која се у актуелном мисаоном изразу успоставља између два или више лица. Комуницирање такође подразумева успостављање међуљудских односа ради размене порука у циљу персоналног споразумевања, успостављања пословних веза и вршења друштвених послова, што треба да резултира бољим разумевањем и развојем међуљудских односа. Комуникација је заправо свесни међуперсонални однос, који се одвија уз коришћење вербалних и не вербалних метода међусобног споразумевања са циљем разумевања порука, стимулисања и усмеравања акција, ради развоја идеје и решавања проблема на користан начин. Због тога је комуницирање важан аспект друштвене активности људи у процесу остваривања веза између две или више особа, која директно доприноси сталном цивилизацијском напретку. Уз то ниједну организацију, њено функционисање и односе људи унутар ње, није могуће замислити без одговарајуће комуникације. Такође, без адекватне комуникације није могуће успешно едуковати, усмеравати, мотивисати и руководити са запосленима у било којој организацији. Зато је комуницирање основни инструмент усмеравања и контролисања деловања и понашања запослених у организацији.
Ефикасан систем комуницирања најважнији је механизам у рукама менаџмента, који доприноси обезбеђењу интегративне функције и синергије у активности запослених. Пословна комуникација се не може схватити само као комуницирање запослених унутар организације, већ подразумева и њихове контакте са странкама и односе са јавношћу.

1. ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА


Још у античкој Грчкој и старом Риму настала су филозофска и књижевна дела која говоре о вештини говорења и уметности беседништва (Аристотел: О песничкој уметности и Реторика; Квинтлијан,Рим:Образовање говорника). Размишљање и велчање језика и вештине говора.
Преточили су се у лингвистичку науку, а разне теорије дају своја објашњења за опонашање и узвике преко наука о фонологији и фонетици као специфичним лингвистичким дисциплинама значајних за сазнања о говорној способности. Савремена лингвистика сматра да је говор посредник између мисли и звука, који је објашњава. За основну комуникацију глас је основни чинилац говорног процеса.
Гласом могу да се изразе многе емоције као што су: крик,смех, плач, дозивање, упозорење,певање и сл. Међутим када говоримо о реторици и беседништву онда се не можемо ослонити на гласове изазване емоцијама, те вештину вербалног изражавања морамо посматрати као практични део говорног процеса, односно као сврсиходан језички израз. Вербална комуникација је заснована на употреби речи које се повезују у реченичке изразе. Како би се мисао изразила речима, речи се прилагођавају граматичким правилима, а делови говора постављају у логичке реченичке секвенце. Након тога, порука се преноси у усменој или писменој форми са намером да се неком саопшти (пренесе).
Стратегија и тактика преношења порука или информација зависи и прилагођава се одређеним професијама. Тако различите стилове и стратегије имају пословни људи

УВОД
1. ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА
ОБЛИКОВАЊЕ СТИЛА ИЗРАЖАВАЊА
ОБЛИЦИ ВЕРБАЛНОГ САОПШТАВАЊА
КРЕИРАЊЕ ГОВОРНОГ ПРОЦЕСА
ГОВОРНА КРЕАТИВНОСТ
САДРЖАЈ ГОВОРА
ГОВОРНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
2. НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА
КОНТАКТ ПОГЛЕДОМ
МИМИЧКА ЕКСПРЕСИЈА - ИЗРАЗ ЛИЦА
ПОКРЕТИ ГЛАВОМ
ПОКРЕТИ РУКАМА
НЕВЕРБАЛНИ АСПЕКТИ ГОВОРА
3. ВЕШТИНА КОМУНИЦИРАЊА
ЗАКЉУЧАК
ЛИТЕРАТУРА