Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Električni strujni krugovi za radio navigacione uređaje - ij - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Električni strujni krugovi za radio navigacione uređaje - ij (/Thread-elektri%C4%8Dni-strujni-krugovi-za-radio-navigacione-ure%C4%91aje-ij)


Električni strujni krugovi za radio navigacione uređaje - ij - Maja - 22-08-2012 02:34 PM

Uvod

Radio navigacija je metod određivanja pozicije merenjem vremena potrebnog za putovanje elektromagnetnog talasa od predajnika do prijemnika. Radio navigacioni sistemi se mogu podeliti u dve osnovne grupe: aktivne navigacione sisteme i pasivne navigacione sisteme. [1]

Na slici 1. je primer aktivnog navigacionog sistema. Avion emituje seriju impulsa frekfencije f1 u precizno određenim trenucima. Fiksna stanica na poznatoj lokaciji prima signal od aviona i reemituje ga sa drugom frekvencijom f2. Poredeći emitovani i primljeni impuls može se odrediti vreme putovanja elektromagnetnog talasa. Rastojanje između aviona i stanice je
gde je tR vreme putovanja do stanice i nazad, a c je brzina svetlosti.

Sadržaj

Sažetak 2
1. Uvod 4
2. Vrste radio navigacionih uređaja 5
3. Električna kola 7
3.1. Primarni dovod struje 7
3.2. Sekundarni dovod struje 8
3.3. Uzemljenje 8
3.4. Gromobrani 8
3.5. Napojni vodovi do antena 8
4. Kontrolna kola za radio navigacione uređaje 9
5. Pouzdanost i ispravnost radio navigacionih uređaja 9
6. Monitoring radio navigacionih uređaja 10
7. Testiranje električnih kola 11
8. Evolucija i budućnost radio navigacionih sistema 11
9. Zaključak 14
Korišćene skraćenice 15
Literatura 15