Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Obračun troškova poslovanja u trgovinskim preduzećima - racunovodstvo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Racunovodstvo (/Forum-racunovodstvo)
+---- Tema: Obračun troškova poslovanja u trgovinskim preduzećima - racunovodstvo (/Thread-obra%C4%8Dun-tro%C5%A1kova-poslovanja-u-trgovinskim-preduze%C4%87ima-racunovodstvo)


Obračun troškova poslovanja u trgovinskim preduzećima - racunovodstvo - Dzemala - 15-06-2010 08:42 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Racunovodstvo, Finansija, Ekonomike ,Elektronsko poslovanje i Osiguranja.


Tema ovog seminarskog rada jeste: „Obračun troskova poslovanja u trgovinskim preduzećima”. Prije nego se upustimo u detaljniju obradu ove teme, trebamo da poznajemo troskove koje srećemo u trgovinskim preduzećima. Poznavanje troškova trgovinskog preduzeća neophodno je readi ostvarivanja što uspješnijeg marketinga i menadzmanta samog preduzeća.

Cilj svake ekonomske aktivnosti jeste ostvarenje profita. A da bi taj cilj bio ostvaren neophodno je upravo dobro poznavanje troškova, jer se njihovim pravilnim vođenjem i obračunom omogućava njihovo smanjenje, sve to opet vodi već pomenutom krajnjem cilju.

Radi pravilnijeg i tačnijeg obračuna troškova, vrši se segmentacija troškova po pojedinim robnim grupama, po užim organizacionim jedinicama, kupcima, teritorijama, kao i drugim jedinicama i nosiocima u preduzeću, a da bi upotpunili pomenuto, vršimo obračun i na osnovu preduzeća kao cjeline.

U ovom radu će upravo biti objašnjene karakteristike takvog obračunavanja troškova...

Sadržaj

1. Uvod 1
2. Pojam obračuna troškova 2
3. Obračun troškova poslovanja trgovinskih preduzeća 3
3.1. Obračun prirodnih vrsta troškova poslovanja za preduzeće u cjelini (primarne vrste troškova) 3
3.2. Alociranje prirodnih vrsta troškova poslovanja po profitnim centrima 7
3.3. Obračun sekundarnih troškova profitnih centara 10
3.4. Alociranje ukupnih troškova profitnih centara na prodate robe nosioce (usioce uspjeha) 13
4. Zaključak 18
5. Literatura 19