Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Determinisanje motiva koji utiču na odlučivanje potrošača o kupovini - marketing psih - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: Determinisanje motiva koji utiču na odlučivanje potrošača o kupovini - marketing psih (/Thread-determinisanje-motiva-koji-uti%C4%8Du-na-odlu%C4%8Divanje-potro%C5%A1a%C4%8Da-o-kupovini-marketing-psih)


Determinisanje motiva koji utiču na odlučivanje potrošača o kupovini - marketing psih - Dzemala - 12-06-2010 03:34 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Determinisanje motiva koji utiču na odlučivanje potrošača o kupovini

Ponašanje građanina kao potrošača u procesu odlučivanja o kupovinama samo je jedan dio njihovih ukupnih ponašanja koja su predmet marketing istraživanja i ispitivanja, a bez poznavanja motive i potrošačevog motivacionog procesa i njegovog ponašanja (akcija), gotovo da nije moguće koncipirati odgovarajuće marketing-strategije, odnosno odgovarajuće marketing-planove, programe i marketing akcije, koje predstavljajukoje predstavljaju kombinaciju instrumenata marketing mixa preduzeća (proizvoda, cijena, uslova plaćanja, kanala plasmana, kanala fizičke distribucije i promotivnog mixa).
Da bi to mogli ostvariti, marketeri trebaju spoznati motivacioni proces potrošača, tj. Potrebe, želje, zahtjeve, probleme, očekivanja preferencije i motive ponašanja (akcije) potrošača u procesu odlučivanja u kupovini i izbora marke proizvoda, dobavljača, prodavnice,itd. Ispitivanje potrošačevog motivacionog procesa u procesu kupovine je bazično marketinško kvalitativno istraživanje, a s obzirom da se u motivaciji nalaze razlozi svrsishodnog (ciljnog) ponašanja potrošača, da kupovinom određene marke ili korištenjem određene usluge podmiri određene potrebe i ukloni (zadovolji) određene želje, odnoso zadovolji određeni potrošačev zahtjev ili riješi određeni potrošačev problem.
Motivi nastaju djelovanjem stimulansa koji dolaze od ličnih (personalnih) nepodmirenih potreba, neuklonjenih želje, neriješenih problema, nezadovoljnih zahtjeva, neispunjenih očekivanja, koflikta hijerarhijske organizacije marki proizvoda ili nekog spoljnog uticaja, kao što je pripadnost društvenoj grupi, referentnoj grupi, uticaj vođe mišljenja, propaganda, itd. Ovo pokazuje da se motivi nalaze između stimulansa i akcije ili ponašanja potrošača...


Sadržaj:

Determinisanje motiva koji utiču na odlučivanje potrošača o kupovini...........1

Determinisanje motivacije koja utiče na ponašanje potrošača...........6

Alderferova trofaktorska teorija motiva..........11

Mekguarova teorija motivacije...........11

Deset smrtnih grijeha marketinga..........12

Popis Literature.......13