Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Razvoj zakonodavnog sistema evropske unije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Razvoj zakonodavnog sistema evropske unije (/Thread-razvoj-zakonodavnog-sistema-evropske-unije)


Razvoj zakonodavnog sistema evropske unije - Dzemala - 10-06-2010 11:04 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


SEKUNDARNI IZVORI KOMUNITARNOG PRAVA

Ugovori sa trećim državama


Postoji podela na:
1. ugovore koje države članice sklapaju sa trećim državama,
2. ugovore koje Unija sklapa sa trećim državama.
Obe vrste ugovora posle stupanja na snagu osnivačkih ugovora moraju biti u saglasnosti sa njima. Države članice imaju slobodu ugovaranja u onim oblastima u kojima Unija nema nadležnosti.
Međunarodni sporazumi sa državama nečlanicama mogu imati neposredno dejstvo pred sudovima u državama članicama Unije bez obzira da li imaju neposredno dejstvo u tim državama nečlanicama.

Ekonomski ugovori i ugovori o pridruživanju

Ekonomski ugovori


Ekonomski ugovori se odnose na sporazume koje je EU zaključila sa zemljama EFTA, Mediteranskim zemljama i zemljama u razvoju. Oni su veoma značajan izvor prava EU. Regulišu pitanja trgovine sa trećim zemljama ali sadrže i odredbe o saradnji u mnogim drugim poljima.
Poseban značaj ima ugovor o stvaranju zajedničkog evropskog ekonomskog prostora sa EFTA državama.
1992. godine potpisan je Sporazum o evropskom ekonomskom prostoru koji je stupio na snagu 1994.godine. U njemu je predviđena veoma sadržajna saradnja. Bavi se pitanjem slobodnog kretanja kapitala, roba i usluga, kompletiranjem propisa u toj oblasti. Nije predviđeno formiranje carinske unije, što omogućava zemljama EFTA da sami kreiraju svoju politiku prema ostatku sveta...

Sadržaj

1 Uvod 3
IZVORI PRAVA EVROPSKE UNIJE 3
2 SEKUNDARNI IZVORI KOMUNITARNOG PRAVA 3
Ugovori sa trećim državama 3
AKTI INSTITUCIJA EVROPSKE UNIJE 5
3 SUDSKE ODLUKE 6
EVROPSKI SUD PRAVDE 6
REVIZORSKI SUD 7
SUD PRVE INSTANCE 7
4 Komunitarni segment – prvi stub saradnje 11
Socijalna politika 12
Ekonomsko-monetarna unija 12
Institucije i dinamika procesa odlučivanja 12
Spoljna politika i bezbednost – drugi stub 12
Pravosuđe i unutrašnji poslovi – treći stub 13
5 Refleksija zakonodavnog sistema evropske unije na Blosnu i Hercegovinu 13
6 Zaključak 16
7 Literatura 17