Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Evropski sud za ljudska prava - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Evropski sud za ljudska prava (/Thread-evropski-sud-za-ljudska-prava)


Evropski sud za ljudska prava - Dzemala - 10-06-2010 01:12 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Evropski sud za ljudska prava (eng. European Court of Human Rights, fr. Cour europeenne des Droits de l' Homme) je sudski organ ustanovljen Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Konvencija je potpisana u Rimu 4. novembra 1950 godine, a stupila na snagu 1953 godine. Evropski sud 1959. godine, koji cini 45 sudija. Sud ima onoliko sudija koliko je zemalja clanica Evrope. Sud deluje nakon iscrpljenih pravnih sredstava u drzavama clanica.

Organizacija i ovlascenja ovog Suda propisani su samom Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama a postupak pred tim Sudom uredjen je poslovnikom koji je stupio na snagu 1. novembra 1998 godine. Da bi Sud uopste mogao da se uputi u resavanje spora, moraju se ispuniti procesni uslovi odredjeni samom Konvencijom. Jedan od najvaznijih uslova sastoji se u tome da onaj ko pokrece postupak mora iscrpeti sva raspoloziva pravna sredstva koja predvidja pravo drzave u kojoj je doslo do povrede ili ugrozavanja ljudskog prava o kojem se raspravlja. Kada se Sud upusti u razmatranje sporne stvari on moze zakljuciti da je pravo predvidjeno Konvencijom i dodatnim protokolima povredjeno ili da povrede nema. Ako Sud utvrdi da je doslo do povrede prava on ce na zahtev stranke dosuditi pravicnu naknadu stete koju je stranka pretrpela. Presude Evropskog suda za ljudska prava su nedvosmislene i ne ostavljaju osudjenoj drzavi clanici gotovo nikakav slobodan prostor za izigravanje odluka ili za njihovo neizvrsenje. U prvih 25 godina postojanja (1959-1985) Sud je doneo presude o 105 slucajeva. 1995. godine Sud je doneo presude u 87 sporova, a 1999. godine u 177 sporova. Naglo povecanje broja presuda nastupilo je 2000. godine kada je Sud doneo 695 presuda. Sve ukupno od svog osnivanja do 2002. godine Sud je resio preko 2500 sporova, a u 52000 pokrenutih slucajeva odlucio da prituzba stranke nije dopustena te se nije ni upustio u resavanje spora...