Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Formiranje deviznog kursa na deviznom tržištu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Formiranje deviznog kursa na deviznom tržištu (/Thread-formiranje-deviznog-kursa-na-deviznom-tr%C5%BEi%C5%A1tu)


Formiranje deviznog kursa na deviznom tržištu - Maja - 19-07-2012 03:38 PM

UVOD

Cilj ovog rada je da na što jednostavniji način objasni delovanje deviznog finansijskog tržišta, razloge njegovog postojanja, formiranje deviznog kursa na deviznom tržištu, da ukaže na neke pojave koje to tržište prouzrokuje u društvu, pojasniće takođe pojam deviznog i dinarskog kursa i posebno pojasniti funkcionisanje deviznog tržišta u našoj zemlji a sve to uz pomoć dostupne stručne literature i nekih ličnih zapažanja i razmišljanja.

Devizno ili međunarodno tržište je deo ukupnog finansijskog tržista na kojem se prema utvrđenim uslovima i pravilima trguje stranim valutama, tj. razmenjuju devize. Osnovni zadatak mu je da snabdeva učesnike stranim sredstvima plaćanja za plaćanje uvoza i izvoza. Devizni kurs se formira pod uticajem ponude i tražnje i predstavlja cenu jedne jedinice strane valute izraženu brojem jedinica domaće valute. Najvažniji učesnici su velike komercijalne banke, brokeri i dileri specijalizovani za trgovinu devizama, komercijalni kupci deviza. Na deviznom tržištu trguje se uglavnom konvertibilnim devizama. To je tržište potpune konkurencije, jer na njemu sudeluje mnoštvo učesnika, a broj transakcija je veliki. Transakcije na deviznom tržištu odvijaju se kao:
• Transakcije između komercijalnih banaka i njihovih komitenata.
• Devizne transakcije među komercijalnim bankama u zemlji
• Transakcije komercijalnih banaka sa svojim filijalama u inostranstvu ili s korespodentima u inostranstvu i
• Devizne transakcije među centralnim bankama radi uticaja na kurseve i na
kretanje kapitala.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Formiranje deviznog kursa na deviznom tržištu 3
1.1.1 Formiranje kursa 5
1.1.2 Vrste deviznih kurseva 9
1.1.3 Uloga deviznog kursa 11
1.1.4 Mehanizam uticaja deviznog kursa na inflaciju 13
1.1.5 Merenje izloženosti na promenu deviznih kurseva 16
1.1.6 Mogućnosti predviđanja deviznog kursa 16
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 19