Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Elektronsko bankarstvo - menadžment informacioni sistemi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Elektronsko bankarstvo - menadžment informacioni sistemi (/Thread-elektronsko-bankarstvo-menad%C5%BEment-informacioni-sistemi)


Elektronsko bankarstvo - menadžment informacioni sistemi - Dzemala - 30-05-2010 09:58 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni ,Elektronsko poslovanje ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.

Informaciono društvo, globalna ekonomija, otvorena tržišta, novi korisnici bankarskih usluga kao i potpuno novi uslovi i način poslovanja, nesumnjivo su doveli do nove uloge i u skladu sa tim potpuno novog, modernijeg koncepta bankarskog poslovanja. Ovaj, moderni koncept bankarstva zahteva primenu novih tehnologija, kao i novi pristup korisnicima usluga.
Nova revolucija u oblasti tehnologizacije bankarstva na malo, bazirana je na ideji da se za automatizaciju transakcija u bankarstvu na malo ne formira nova infrastruktura, već da se iskoristi postojeća infrastruktura javnih računarskih mreža, pre svega Interneta. Internet spada u javne, tj. otvorene mreže, kojima svako ima neograničen pristup.
U svetu se već jako dugo putem računara nude sve bankarske usluge počev od : otvaranja računa, plaćanja računa, podnošenje zahteva za kredit i drugo. Nekada je Srbija bila u velikom zaostatku za ovakvim načinom poslovanja, ali danas to više nije slučaj. Usled postojanja velikog broja banaka u Srbiji, kvalitet elektronskog bankarstva koji neka od banka pruža, je jedan od uslova koji odlučuje kojoj će banci klijent ukazati poverenje, a samim tim može se tretirati kao jedan od faktora bankarskog liderstva. Razlozi zbog kojih su banke započele razvoj sistema za elektronsko poslovanje su brojni i o njima ću govoriti u prvom delu svog rada. U drugom delu radu govoriću o računarskim sistemima neophodnim za obavljanje elektronskog bankarstva. Treći deo rada obuhvata elektronski novac, četvrti rizike koji postoje u elektronskom bankarstvu , dok sam u petom delu rada obradila zaštitu podataka u elektronskom bankarstvu.

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Sve veći značaj informacionih i komunikacionih tehnologija doveo je do uvođenja novih kanala distribucije bankarskih usluga, odnosno elektronskog bankarstva i Internet bankarstva kao njegovog osnovnog oblika. Razvoj informacionih tehnologija je omogućio transformaciju klasičnog bankarstva, koje se ogleda u prenošenju informacija u realnom vremenu i obradi podataka. Informacione tehnologije omogućavaju smanjenje troškova obrade podataka i komunikacije, što utiče na smanjenje cene usluga krajnjim korisnicima. Pored navedenog, informacione tehnologije omogućavaju nastanak virtuelnih banaka (koje nemaju fizičkih filijala i kod kojih su potrebe za brojem zaposlenih minimalne) i sve veće korišćenje elektronskog novca, što na kraju otvara mogućnost za stvaranje nebankarskih institucija, koje će isto nuditi bankarske usluge. Osnovni efekat razvoja informacione tehnologije jeste povećanje konkurencije na finansijskom tržištu, iz razloga što je olakšan pristup informacijama, koje nude davaoci korisnicima usluga. Opredeljenje banke za upuštanje u elektronsko bankarstvo je uslovljeno i nastojanjem banaka da zadrže postojeće, kao i da pridobiju nove klijente.
Nije zanemarljiv podatak da cena usluga elektronskog bankarstva iznosi samo oko 30% troškova tradicionalnih bankarskih usluga koje su prisutne u tradicionalnom poslovanju. Kao eksterni faktor uvođenja elektronskog bankarstva su svakako i sve izraženiji zahtevi klijenata za jeftinijim uslugama, jednostavnijim dolaskom do usluga i sve veće znanje klijenata o informacionoj tehnologiji i mogućnostima koje ona pruža u pojednostavljanju obavljanja redovnih aktivnosti i uštede vremena...