Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Zatvoreni investicioni fondovi sa posebnim osvrtom na inv.fond nekretnina - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Zatvoreni investicioni fondovi sa posebnim osvrtom na inv.fond nekretnina (/Thread-zatvoreni-investicioni-fondovi-sa-posebnim-osvrtom-na-inv-fond-nekretnina)


Zatvoreni investicioni fondovi sa posebnim osvrtom na inv.fond nekretnina - Dzemala - 29-05-2010 12:41 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.

Investicioni fondovi

Uvek aktuelna tema o organizaciji i radu investicionih fondova, kod nas je krajem godine dobila dodatni podsticaj obzirom na početak primene Zakona o inveticionim fondovima, a posebno imajući u vidu kreiranje novog ambijenta za intezivnije uključivanje individualnih i tzv. malih investitora na tržište hartija od vrednosti.

Dolaskom investicionih fondova na domaće tržište kapitala najširi slojevi stanovništva, dobijaju mogućnost ostvarivanja beneficija od stručnog finansijskog menadžmenta i to pod najpovoljnijim uslovima.

Investicionim fondom upravlja „Društvo za upravljanje fondovima“ donošenjem investicionih odluka i vršenjem administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti. Društvo za upravljenje fondovima može da osniva i upravlja sa više investicionih fondova, pri čemu ne može sticati investicione jedinice, odnosno akcije investicionog fonda kojim upravlja, a dužno je i da angažuje najmanje po jednog portfolio menadžera za svaki investicioni fond kojim upravlja kao i jednog ovlašćenog revizora. Novčani deo osnovnog kapitala prilikom osnivanja drušva iznosi minimum 200.000 evra u dinarskoj protivvredosti i uplaćuje se na privremeni račun kod banke u celosti, a pre upisa u registar privrednih društava. Tokom poslovanja, novčani deo osnovnog kapitala ne sme da bude manji od 200.000 evra i može se držati i u hartijama od vrednosti sa rokom dospeća do jedne godine čiji je izdavalac Republika Srbija ili Narodna banka Srbije.

Investicioni fond je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima RS razlikujemo:
1) Otvoreni investicioni fond – funkcioniše po principu prikupljanja novčanih sredstava putem izdavanja investicionih jedinica i otkupa investicionih jedinica na zahtev člana fonda i nema svosjtvo pravnog lica. Neto vrednosti imovine utvrđuje se po investicionoj jedinici svakog radnog dana i objavljuje u sredstvima informisanja. Fond ostvaruje prihode od kamata, dividendi i ostvarenih kapitalnih dobitaka.
2) Zatvoreni investicioni fond – je pravno lice organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo, a novčana sredstva prikuplja prodajom akcija putem javne ponude. Utvrđivanje neto vredosti imovine po akciji vrši se najmanje jedanput mesečno i javno se publikuje. Društvo za upravljanje ima obavezu da svoje akcije iznese na organizovano tržište u roku od 30 dana od dana upisa u Registar investicionih fondova i da najmanje jedanput mesečno podnosi izveštaje o kupovini i prodaji hartija od vrednosti i imovini, kao i o rezultatima poslovanja...

Sadržaj

1 Uvod 3
1.1 Investicioni fondovi 3
2 Ulaganje u investicioni fond 5
3 Vrste zatvorenih fondova 6
4 Investicioni fondovi nekretnina 9
5 Prospekt investicionog fonda 9
6 Literatura 19