Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Organizacioni razvoj i promjene - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Organizacioni razvoj i promjene (/Thread-organizacioni-razvoj-i-promjene)


Organizacioni razvoj i promjene - Vesnica - 29-05-2010 12:34 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Pod organizacionom strukturom podrazumijevamo problem rada unutar preduzeća, podjelu na pojedine dijelove koji predstavljaju organizacione jedinice u kojima se realizuju određene funkcije i zadaci. Da bi preduzeće moglo da funkcioniše kao sistem, kroz njega moraju da protiču materija, energija i informacije. Protokom materije i energije tehničko tehnološkom strukturom bezbjeđuje se odvijanje osnovne djelatnosti preduzeća, a informacije obezbjeđuju normalno odvijanje poslovanja kroz proces upravljanja.
Riječ struktura (lat. structura,e - slaganje, sklapanje, zidanje) ima više značenja. Struktura predstavlja sastavni dio svake organizacije, a ujedno je i njen najvažniji dio. Svaka organizacija ima svoj, sistem unutrašnjih veza i odnosa, tj. određenu organizacionu strukturu koja jasno pokazuje ko je kome podređen. Organizaciona struktura preduzeća predstavlja dinamičan element koji prati ciljeve preduzeća, a oni proizilaze iz strategije razvoja preduzeća. Uticaj unutrašnjih i spoljašnjih činilaca organizacije veoma je važan za oblikovanje organizacione strukture preduzeća, tako da će preduzeće koje djeluje u nestabilnoj okolini, znatno češće morati da mijenja svoju organizacionu strukturu nego u slučaju kada je ta okolina stabilna, a to podrazumjeva i organizacione promjene.

Cilj ovoga rada je prikazati različite vrste organizacijskih struktura, navesti načine izgradnje organizacijske strukture, prikazati razvoj organizacije, vrste organizacionih struktura i uzrokovane promjene u organizacijskoj strukturi.

Organizaciona struktura

Istraživanjem organizacione strukture bavili su se mnogi teoretičari:
• Peter Drucker: "Da bi svi organizacioni dijelovi preduzeća mogli
usklađeno i homogeno djelovati, moraju biti međusobno povezani i
integrisani. Taj jedinstveni sistem organizacionih dijelova preduzeća
zovemo organizacionom strukturom."

• William Scot: "Organizaciona struktura je logičan odnos između
nivoa upravljanja i područja funkcija koji omogućava uspješno ostvarivanje ciljeva preduzeća.

• A. Chendler: "Organizaciona struktura je sredstvo za integrisanu
upotrebu postojećih resursa u organizaciji".

• Charles Perrow: "Organizaciona struktura predstavlja sistem
odnosa među ljudima radi izvršavanja određenih zadataka".

• Velimir Srića: "Organizaciona struktura podrazumijeva stepen
formalnih veza i hijerarhijskih aranžmana, dakle, sve ono što se naziva formalnom organizacijom".

• Mijo Novak: "Organizaciona struktura podrazumijeva sveukupnost
veza i odnosa između svih činilaca proizvodnje, kao i sveukupnost
veza i odnosa unutar svakog pojedinog činioca proizvodnje odnosno
poslovanja". Tako su npr. činioci proizvodnje: sredstva za rad, predmeti
rada i ljudski rad, važni elementi organizacione strukture, ali ne i jedini.
Upravo uspostavljanjem tih veza i odnosa među činiocima proizvodnje
proširuje se i krug elemenata organizacione strukture.

Izgradnja organizacione strukture

Izbor odgovarajuće vrste organizacione strukture preduzeća, predstavlja jednu od najvažnijih odluka preduzeća, jer ukoliko se usvoji organizaciona struktura koja ne odgovara situaciji u kojoj se organizacija nalazi, ona će usporiti ili zakočiti sposobnosti upravljačkog sistema. Način strukturisanja organizacije je specifičan za svaku organizaciju i svojstven samo njoj, te se ne može govoriti o jedinstvenom načinu strukturisanja organizacije. Mogući su veoma različiti pristupi u
strukturisanju odnosno modelovanju organizacije preduzeća, ne samo zato što su preduzeća međusobno razlikuju jedna od drugih, već i zato što pojedini činioci organizacije različito utiču na preduzeća. U zavisnosti od toga projektant organizacije uvijek treba da upotrijebi neki od teorijski mogućih pristupa modelovanja organizacije preduzeća ili kombinaciju dva ili više pristupa. Prema klasičnoj teoriji organizacija bi trebala da bude organizovana "odozgo prema dolje",
tj. po tzv. "top down" sistemu. Zbog toga bi menadžment preduzeća trebao prvo da izabere globalne organizacione jedinice (sektore, službe, odsjeke ili odjeljenja), a tek na kraju da dizajnira specifične zadatke. Jedino na taj način je moguće uspješno dizajnirati organizacionu strukturu, s obzirom da je makroorganizacija osnova za projektovanje mikroorganizacije preduzeća.
Jedan od problema sa kojim se suočava svaki projektant organizacije preduzeća je postizanje ravnoteže između stabilnosti i fleksibilnostiorganizacije, odnosno organizacione strukture preduzeća. Stabilnost strukture omogućava specijalizaciju i racionalizaciju poslovanja kao i snižavanje troškova, a fleksibilnost omogućava brzo prilagođavanje