Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Selekcija ljudskih resursa - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Selekcija ljudskih resursa (/Thread-selekcija-ljudskih-resursa)


Selekcija ljudskih resursa - Vesnica - 29-05-2010 12:28 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Pojam upravljanja ljudskim resursima je ne samo nova teorijsko-naučna već, samim tim, i nova nastavna disciplina. Upravljanje ljudskim resursima spada pod upravljačke funkcije preduzeća i formira novu poslovnu filozofiju organizacije.

Upravljanje ljudskim resursima se odnosi na politiku i aktivnosti u izvršavanju upravljačkih zadataka sa područja ljudskih resursa, a naročito u pogledu pribavljanja, obuke, procene i kompenzacije u uslovima bezbednog i pravičnog okruženja za zaposlene preduzeća.
Značaj upravljanja ljudskim resursima kao upravljačke funkcije se ogleda u ostvarivanju strateške i operativne uloge.

Prema eminentnim teoretičarima De Cenzo-u i Robbinsu, upravljanje ljudskim resursima je odgovorno za ljusku dimenziju organizacije, odosno za angažovanje kompetentnih osoba, njihovu adekvatnu obuku i takvo radno angažovanje koje obezbeđuje visoke učinke. Osim toga, tim odgovoran za ljudske resurse dužan je da obezbedi funkcionisanje takvih mehanizama koji će obezbediti produktivnu vezu zaposlenih sa organizacijom.

Osnovni cilj svakog tima koji u organizaciji upravlja ljudskim resursima je poboljšanje radnog učinka zaposlenih na strateški, etički i društveno odgovoran način. Naravno, ciljevi se mogu i bliže definisati i to kao ostvarivanje organizacione uspešnosti uz pomoć ljudi, nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima, obezbeđivanje dobrih međuljudskih odnosa, povoljne klime za rad, individualne uspešnosti, kvaliteta proizvoda i usluga.Po načinu, upravljanje ljudskim resursima može de podeliti na tvrdo i meko.

Na cilj, metod i oblik upravljanja utiču mnogi faktori, koje delimo na interne i eksterne. Najuticajniji faktori su ubrzan naučno tehnološki razvoj, zaoštravanje tržišne konkurencije, povećani i/ili izmenjeni zahtevi potrošača, promene sveukupnog načina života i potreba za stalnim prilagođavanjem organizacije i i njenog poslovanja.

Zadatak dobrog menadžera svake organizacije jeste da na pravi način doprinese maksimalnom iskorišćenju resursa u cilju ostvarivanja interesa i ciljeva organizacije.Najvažniji resurs je čovek. Organizacija zadovoljava svoje potrebe za ljudskim potencijalima na dva načina: zapošljavanjem novih radnika i razvojem potencijala postojećih.

Popunjavanje radnih mesta je složen proces i počinje procesom koji se obično naziva regrutovanje (privlačenje) ljudskih resursa. Nastavak procesa regrutovanja je proces selekcije koji treba da bude sinhronizovan sa drugim aktivnostima menadžmenta ljudskih resursa.

Na primeru kompanije CBA prikazaćemo kako u praksi izgleda selekcija ljudskih resursa.CBA Srbija je nacionalana alijansa domaćih trgovaca i proizvođača i članica međunarodne alijanse CBA International, sa preko 330 prodavnica u vlasništvu, oko 450 franšizno pridruženih prodajnih mesta i 22 regionalna distributivna centra.( http://www.cbatrgovina.com/?q=onama )

SELEKCIJA LJUDSKIH RESURSA

Selekcija podrazumeva procenjivanje prijavljenih kandidata uz primenu različitih unapred utvrđenih metoda i instrumenata i izbor kandidata koji najbolje odgovaraju zahtevima konkretnog posla.Osnovni cilj selekcije je prognoziranje buduće radne usješnosti kandidata i maksimalno umanjenje grešaka u odlučivanju o izboru kandidata za zaposlenje.Efekti selekcije su ograničeni ukoliko nije sinhronizovana sa drugim aktivnostima menadžmenta ljudskih resursa.

Selekcija i izbor kandidata za zaposlenje izuzetno je složen proces koji se sastoji od nekoliko faza. Polazi se od analize posla, čime se utvrđuje opis posla, broj potrebnih izvršilaca, radnih mesta, uslova za obavljanje. Time se postavlja osnova za identifikaciju traženih znanja, sposobnosti i osobina ličnosti, kao i za izbor instrumenata selekcije.

Sam postupak selekcije sastoji se od pet osnovnih koraka. Svaki od njih se mora pažljivo isplanirati i izvršiti, a na primeru kompanije ćemo pokazati i kako izgledaju u praksi:

1.Analiza prispele dokumentacije i osnovna selekcija prijava kandidata na osnovu zahteva konkretnog posla. Ovaj deo posla obavlja profesionalno lice ili služba.
U kompaniji CBA, ovaj posao obavljaju mlađi saradnici u službi ljudskih resursa.

2.Prvi intervju.Obavlja ga obično profesionalno lice osposobljeno za vodjenje te vrste intervjua.
Imajući u vidu specifičnost poslovanja i veliku raznolikost radnih mesta, prvi intervju u CBA obavljaju šef voznog parka za vozače, komisija sastavljena od članova službe ljudskih resursa za radna mesta u trgovini, direktno nadređeni za proizvodnju itd.

3.Psiho-testovi za kandidate koji zadovoljavaju kriterijume radnog mjesta. Testiranje se vrši u regionalnom centru koji je prikazao potrebu za novim radnim mestom ili