Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Elektronski potpis - Seminarski rad - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Elektronski potpis - Seminarski rad (/Thread-elektronski-potpis-seminarski-rad)


Elektronski potpis - Seminarski rad - Dzemala - 29-05-2010 11:40 AM

Maturski ,Seminarski ,Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.

Elektronsko poslovanje se pojavilo još početkom 80-ih godina prošlog veka ali je ubrzani razvoj doživelo u poslednjih pet godina. Masovni razvoj i primena Interneta uticali su na motivaciju sve većeg broja korisnika da, u potrazi za ekonomičnijim i efikasnijim radom, koriste i mogućnosti koje pruža elektronsko poslovanje.

Šta je elektronsko poslovanje?

Elektronsko poslovanje (e-poslovanje) je razmena standardizovanih elektronskih poruka između fizičkih i pravnih lica u pregovaranju, ugovaranju, kupovini, prodaji, plaćanju, komuniciranju sa upravom i sudovima i u svim drugim poslovnim transakcijama, a za koje je zakonom dozvoljena njegova primena.

Za razvoj e-poslovanja potrebni su neki osnovni preduslovi, kao što su: primena Interneta za postavljanje veb sajtova sa katalozima ponuda, cenovnicima i aplikacijama za komuniciranje sa klijentima, poznavanje alata za razvoj aplikacija za e-poslovanje, razvijena telekomunikaciona infrastruktura, usvajanje propisa za e-poslovanje i motivacija menadžera.

Koordinacija aktivnosti i usmeravanje rada na razvoju uslova za elektronsko poslovanje mogu se podsticati i donošenjem i sprovođenjem posebnog programa aktivnosti na razvoju e-poslovanja.

Trendovi u svetu i kod nas

E-poslovanje je novi model poslovanja koji se zasniva na: efikasnijoj i modernijoj organizaciji rada prilagođenoj primeni savremenih ICT, korišćenju Interneta u obavljanju većine poslovnih transakcija, organizaciji i primeni savremenog informacionog sistema, upotrebi standardizovanih dokumenata, primeni elektronskog potpisa, digitalizaciji poslova i korišćenju kriptografskih mehanizama zaštite.
Postoji više klasa servisa e-poslovanja, kao što su B2B (preduzeće-preduzeće), B2C (preduzeće-korisnik), G2C(uprava-korisnik), G2B(uprava-preduzeće), G2G(uprava-uprava), G2E(uprava-zaposleni) i drugi.

E-poslovanje se, za sada, najviše manifestuje u e-trgovini. Agencija e-Marketer je iznela da je svetski promet u e-trgovini za 2001.godinu bio 443,89 milijardi US $ a da će 2004. biti 2,7 triliona US $. U zemljama EU tokom 2002.godine 35% firmi je koristilo e-poslovanje, a 27% građana je nešto kupilo preko e-trgovine. Javlja se efekat lavine i e-poslovanje postaje norma života u savremenom društvu.

Skoro sve razvijene zemlje su usvojile propise o e-poslovanju i elektronskom potpisu, pristupile obrazovanju sertifikacionih tela i organa za akreditaciju sertifikacionih tela, počele sa izdavanjem građanima “inteligentnih kartica” za bezbedno uključivanje u e-upravu i sl. Evropska unija je usvojila Program eEurope u kome su planirane aktivnosti koje treba da omoguće da Evropa 2010.godine postane ekonomski potpuno konkurentno i na znanju zasnovano društvo. Evropska komisija je 29.maja 2002. usvojila Operativni plan eEurope za period do 2005.godine u kome su ciljevi:

• razvoj savremenih javnih servisa u oblasti e-uprave, e-zdravlja i e-učenja
• dinamično i podsticajno okruženje za e-poslovanje
• sigurna informaciona infrastruktura
• konkurentne cene i olakšan pristup do mreža...


SADRŽAJ

1 Uvod 3
1.1 Šta je elektronsko poslovanje? 3
1.2 Trendovi u svetu i kod nas 3
2 Elektronski potpis 4
2.1 Realizacija elektronskog potpisa 5
2.2 Domaća iskustva 7
2.3 Tehnologija elektronskog potpisa 7
3 Zaključak 8
4 Literatura 8