Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam države - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Pojam države (/Thread-pojam-dr%C5%BEave)


Pojam države - Maja - 30-03-2012 02:26 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: [email protected]UVOD


Počnimo od najraširenije definicije pojma države. Prena najčitanijoj enciklopediji svih vremena , „država se može definisati po međunarodnoj i unutrašnjoj ulozi. Na međunarodnom nivou, država je suvereno telo. Suverenitet čine definisane i međunarodno priznate granice i potpuna vlast države na toj teritoriji (kao i stanovništvo koje stalno naseljava tu teritoriju).

Sam pojam pravne države je, danas, vrlo aktuelno pitanje, a u prethodnih 10 godina, bolje reći zadnju deceniju 20-tog veka, je posebno, aktuelno pitanje u zemljama u kojima je došlo do sloma i propadanja koncepta real-socijalizma i socijalističkog samoupravljanja (zemlje Istočne i Jugoistočne Evrope - preciznije zemlje članice Varšavskog ugovora i balkanske zemlje bivše SFRJ).

Sve ovo napred navedeno o pravnoj državi navodi na zaključak da pravnu državu treba analitički proučavati kroz njene osnovne principe i postulate, a to su pre svih ljudska prava; nezavisno sudstvo; vladavina prava i društveni i politički pluralizam u uslovima demokratskih društvenih odnosa. I sasvim na kraju moglo bi se reći da je pravna država bila i ostala više jedan ideal, čijem ostvarenju valja postupno težiti, nego opipljiva stvarnost, više teorija nego praksa i više ideja nego institucija koja efikasno funkcioniše.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Pojam države 2
1.1 Konstitutivni elementi države 3
1.2 Pojavni oblici države 4
1.2.1 Demokratija 4
1.2.2 Autokratija 5
1.2.3 Oblici državnog uređenja 6
1.2 Osnovne funkcije države 7
1.3 Vrste državne vlasti 8
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10