Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pazar na obvrznici - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: семинарски работи по македонски - Бесплатно Семинарски Работи (/Forum-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8)
+---- Forum: Финансиски менаџмент (/Forum-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%9F%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
+---- Tema: Pazar na obvrznici (/Thread-pazar-na-obvrznici)


Pazar na obvrznici - Dzemala - 22-03-2012 10:53 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Обврзниците се должнички хартии од вредност со одреден рок на доспевање. Тие, заедно со акциите, формираат дел од пазарите на капитал. Меѓутоа, акциите претставуваат акциски капитал од сопственичка природа, додека обврзниците претставуваат должнички капитал. Предностите на обврзниците за еден инвеститор се во тоа што тие претставуваат фиксен извор на тековен доход и што постои сигурност дека иницијалниот позајмен износ (номиналната вредност, главницата) ќе биде вратен при доспевањето. Како обврзници се сметаат оние должнички хартии од вредност што имаат рок на доспевање подолг од една година, сметано од денот на емисијата. Емисијата на обврзници се врши заради присобирање на дополнителни средства за финансирање на јавни капитални проекти, или за финасиарње на компаниите...

MaturskiRadovi.Net сајт е уште еден напор да ви обезбеди бесплатна, правилното водство кон развојот на вашата индивидуална работа, која може да го симнете само на нашата веб страница ...

Комплетната работа може да се види и / или преземање одапликацијата (а)
Тим http://www.MaturskiRadovi.Net сајт, тимот е мисли на тебе !