Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Planiranje kao funkcija menandžmenta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Planiranje kao funkcija menandžmenta (/Thread-planiranje-kao-funkcija-menand%C5%BEmenta)


Planiranje kao funkcija menandžmenta - Maja - 22-03-2012 05:32 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.comUVOD


Savremeni menadžment napušta tradicionalni i klasičanpristup planiranja i njegovu funkciju u rukovodjenju posmatrana dmgačijim osnovama. Danas je uglavnom iskristalisanstav da stretegijsko planiranje može da uguši, pa i da uništifunkciju marketinga i da je sposobnost strategijskogmenadžmenta da uvidi ove tendencije bitna poslovna irazvojna komponenta savremenog menadžerstva.
Menadžment je proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojem pojedinci, radeći zajedno u skupinama ostvaruju odabrane ciljeve. To je zapravo proces postizanja željenih rezultata kroz efikasno korištenje ljudskih i materijalnih resursa.

Planiranje je temeljna, polazna funkcija menadžmenta. Planiranje je proces koji uključuje izbor zadataka i ciljeva te akcija za njihovo ostvarivanje i zahteva odlučivanje, odnosno izbor između alternativnih budućih smerova delovanja. Planovi osiguravaju racionalan pristup ostvarivanju prethodno odabranih ciljeva. Planiranje predstavlja most između sadašnjeg i željenog položaja preduzeća. Bez planiranja poslovanje je prepušteno slučaju. Planiranje je intelektualno zahtevan proces jer traži da svesno odredimo smerove delovanja i temeljimo naše odluke na svrsi, znanju i preciznim procenama.


SADRŽAJ


1.Uvod 2
2.Analiza funkcije menadžmenta 2
2.1.Analiza funkcije planiranja 3
2.1.1. Strateško planiranje 4
2.1.2. Operativno planiranje 4
2.2.Misija i vizija 5
2.3.Vrste planiranja 7
2.4.Proces planiranja 9
2.5.Važnost planiranja 10
3.Zaključak 12