Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Održavanje kao proces organizacije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Održavanje kao proces organizacije (/Thread-odr%C5%BEavanje-kao-proces-organizacije)


Održavanje kao proces organizacije - Maja - 22-03-2012 05:25 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD - U.S.STEEL d.o.o. - SMEDEREVO I PJ CE - HIP

Istorija srpske metalurgije kao pravi početak beleži 1913. god. kada je osnovano Srpsko Akcionarsko Rudarsko Topioničarsko Industrijsko Društvo – Sartid (današnji U.S.Steel) – Fabrika za preradu železne rude, izradu čeličnih konstrukcija i mostova, opravku vagona i brodova. Od početka šezdesetih, postavljanjem temelja nove fabrike i izgradnjom integralne železare uz primenu najsavremenije tehnologije, istorija srpske metalurgije dobija novi tok. Osnovu preduzeća čini savremena integralna železara u Smederevu, sa proizvodnim pogonima na glavnom poslovnom toku i tehničko–tehnološkom podrškom uslužnih pogona, sektora i centara. Ekstraktivni deo fabrike čine postrojenja za aglomeraciju železne rude, dve visoke peći i čeličana sa sadašnjim instaliranim kapacitetom od 1,5 miliona tona čelika godišnje. Slabovi dobijeni kontinuiranim livenjem, valjaju se u toploj valjaonici traka sa šest stanova u završnoj pruzi. Hladna valjaonica zahvaljujući petostanskom tandemu, žarionici čvrsto namotanih koturova, kontinuiranoj žarionici i dvostanskom dresiru proizvodi, hladno valjane limove i trake visokog kvaliteta.

Proizvodni program U.S.Steel-a čine toplo valjani, hladno valjani limovi, cevi i hladnooblikovani profili, limovi sa prevlakama, razne vrste odlivaka, i razne vrste metalnih i nemetalnih proizvoda. Poslovne jedice u okviru U.S.Steel-a vrše niz tehničkih i ostalih usluga koje su u domenu njihovih delatnosti. U.S.Steel proizvodi toplo valjane limove na polukontinuiranoj desetostanskoj valjaonici, koja omogućava valjanje koturova sa najvećom maksimalnom širinom trake 2.050 mm i težine do 35t. Toplo valjani proizvodi su namenjeni za proizvodnju hladno valjanih limova, proizvodnju cevi u industriji mašina, vozila, konstrukcija, u brodogradnji, proizvodnji industrijske opreme u metaloprivredi (limovi od konstrukcionih čelika, limovi od nisko ugljeničnih čelika, limovi od sitno zrnastih mikro legiranih čelika, limovi za brodogradnju, limovi za kotlove i sudove pod pritiskom, limovi za proizvodnju cevi, reljefni limovi, limovi od čelika otpornog prema atmosferskoj koroziji, limovi od čelika za poboljšanje, limovi od čelika za cementaciju).

SADRŽAJ

1. UVOD - U.S.STEEL d.o.o. - SMEDEREVO I PJ CE - HIP 3
2. INDUSTRIJSKO POSTROJENJE P.J. CE HIP-a 4
2.1. PODACI O MAŠINI I UREĐAJIMA 5
2.1.1. ALFALAVAL-ov SEPARATOR ZA REGENERACIJU TRAFO ULJA 5
2.1.2. MAŠINSKA KARTA 8
2.2. OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA SA REŽIMIMA RADA 9
2.2.1. SAKUPLJAČ ULJA 9
2.2.2. MEHANIZAM SEPARATORA 9
2.2.3. BUBANJ 10
2.2.3.1. PURIFIKATOR 11
2.2.3.2. MONTAŽA BUBNJA ZA PURIFIKACIJU 13
2.2.4. PUMPA 14
2.2.5. ELEKTRO-GREJAČ SA VAKUUM-KOTLIĆEM 14
2.2.6. PROCES RAFINISANJA (PREČIŠĆAVANJA) ULJA 15
2.3. PRIPREMA ZA PUŠTANJE 16
2.3.1. PUŠTANJE UREĐAJA U RAD 18
2.3.2. PUŠTANJE U RAD POD VAKUUMOM 18
2.4. POSTUPAK DEMONTAŽE I MONTAŽE SEPARATORA 20
3. MERE ODRŽAVANJA HIGIJENSKO-TEHNIČKE ZAŠTITE PRI RUKOVANJU MAŠINOM I UREĐAJIMA 21
3.1. REMONT MAŠINA 22
3.2. KOREKTIVNO ODRŽAVANJE 22
3.3. ZAŠTITA NA RADU 23
3.4. MOGUĆE NEISPRAVNOSTI U RADU UREĐAJA I NAČINI ZA OTKLANJANJE ISTIH 23
4. ZAKLJUČAK 24
5. LITERATURA 25
slika 1 Industrijsko postrojenje CE HIP-a 4
slika 2 Separator za regeneraciju ulja 6
slika 3 Mehanizam separatora 10
slika 4 Purifikator 11
slika 5 Presek Purifikatora 12
slika 6 Bubanj za separaciju ulja 13
slika 7 Proces pročišćavanja ulja 16
slika 8 Šema separatorskog postrojenja 17
Tabela 1 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 7
Tabela 2 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 8
Tabela 3 13
Tabela 4 19
Tabela 5 23