Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Motivisanje i nagrađivanje zaposlenih - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Motivisanje i nagrađivanje zaposlenih (/Thread-motivisanje-i-nagra%C4%91ivanje-zaposlenih)


Motivisanje i nagrađivanje zaposlenih - Maja - 22-03-2012 05:10 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Da bismo došli do pojmova motivacije i nagrađivanja zaposlenih, pođimo od definicije ljudskih resursa i uloge ljudskih resursa u poslovanju preduzeća bilo da je ono proizvodno ili uslužno.
Menadžment ljudskih resursa je strateška menadžerska funkcija u okviru koje organizacijski top-menadžeri stvaraju celovite (menadžerske) pretpostavke za visok stepen zadovoljstva angažovanih ljudskih resursa .

HRM kao strateška menadžerska funkcija obuhvata “...sve menadžerske odluke i aktivnosti koje utiču na prirodu međusobnih odnosa između preduzeća i zaposlenih – njenih ljudskih resursa“. Reč je o širokom setu aktivnosti koje sačinjavaju osnovnu menadžersku polugu za stvaranje pretpostavki da angažovani ljudski resursi budu i visoko zadovoljni i visoko motivisani. Kako HRM predstavlja osnovnu menadžersku polugu posredstvom koje menadžeri celovito deluju na svoje zaposlene, tretirajući ih kao ključni organizacijski resurs, ne mali broj autora, s pravom, ovu menadžersku funkciju naziva i menadžmentom ljudskih potencijala, apostrofirajući ulogu i značaj ove menadžerske funkcije u razvoju i unapređenju potencijala angažovanih ljudi.


Sadržaj


UVOD
1 NAGRADJIVANJE I MOTIVISANJE ZAPOSLENIH 2
1.1 Tradicionalan pristup nagradjivanju zaposlenih 2
1.1.1 Savremeni pristup nagradjivanju zaposlenih 3
1.2 Vrste motivacionih tehnika 5
1.3 Strategija radne motivacije kod nematerijalnih kompezacija 10
1.4 Nemateriјalne kompenzaciјe i strategiјe motivisanja 11
1.4.1 Adekvatno dizaјniranje posla 11
1.4.2 Demonstriranje poželjnog stila menadzmenta 11
1.4.3 Participaciјa zaposlenih u odlučivanju i postavljanju ciljeva 12
1.4.4 Upravljanje pomoću ciljeva 12
1.4.5 Fleksibilni oblici radnog vremena 12
1.4.6 Davanje veće kontrole zaposlenima 13
1.5 Komparacija materijalnih i nematerijalnih kompezacija 13
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 19