Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Poslovi banaka sa garanacijama na primeru banke Intesa - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Poslovi banaka sa garanacijama na primeru banke Intesa - diplomski (/Thread-poslovi-banaka-sa-garanacijama-na-primeru-banke-intesa-diplomski)


Poslovi banaka sa garanacijama na primeru banke Intesa - diplomski - Maja - 21-03-2012 11:11 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


SAŽETAK

Za bankarske garancije kaže se da čine krvotok međunarodne trgovine. Bez bankarske garancije, koja ima prednosti u odnosu na ostala sredstva obezbeđenja, gotovo je nemoguće zamisliti zaključenje bilo kog ugovora visoke vrednosti. Njena sve šira upotreba može se objasniti, kako sve većim obimom razmene, tako i pokrićem drugih rizika.

Pravilna upotreba bankarskih garancija obezbeđuje zaštitu od rizika, kako plaćanja, tako i izvršenja. Poznavanje upotrebe garancije omogućava bolju pregovaračku poziciju u sklapanju poslova, brže reagovanje na zahteve određenih javnih poziva za prikupljanje ponuda, obezbeđivanje sopstvenih potraživanja. Ključne reči: bankarska garancija,međunarodna trgovina, sredstva obezbeđenja.

UVOD

Tema diplomskog rada je Poslovi banaka sa garancijama na primeru Banke
Intesa. Razlog što sam odabrala ovu temu leži u par činjenica, a to su prvo, da se bankarska garancija već ustalila u praksi međunarodne trgovine, pa samim tim i u pravnom prometu. Drugo, bankarska garancija predstavlja nezamenljiv istrument obezbeđenja u međunarodnom robnom i platnom prometu, jer poveriocima pruža dovoljno sigurno i efikasno sredstvo obezbeđenja u slučaju da dužnik, iz bilo kojih razloga, ne ispuni ili ne ispuni kako valja svoje ugovorene obaveze.

U toku diplomskog rada posebno sam se osvrnula na Banku Intesa u želji da na primeru jedne banke pokažem koje sve vrste garancija može dati banka, kao i to kako izgleda celokupan proces izdavanja bankarske garancije. Na odabir banke uticala je činjenica da je Banka Intesa 2008.god proglašena za banku godine, od strane prestižnog finansijskog magazina »The Banker« dela čuvene izdavačke kuće “Financial Times Group“.1

SADRŽAJ

SAŽETAK 4
ABSRACT 4
I UVOD 5
II BANKARSKA GARANCIJA – POJAM I ZNACAJ 7
2.1. Pojam bankarske garancije 7
2.2. Značaj bankarske garancije 9
III PRAVNI ODNOSI I UČESNICI U GARANCIJSKOM POSLU 10
3.1. Pravni odnosi u garancijskom poslu 10
3.2. Pravni odnos između poverioca i dužnika 11
3.3. Pravni odnos između banke i nalogodavca 12
3.4. Pravni odnosi između banke i korisnika garancije 12
3.5. Pravni odnosi između banaka 13
IV BITNI ELEMENTI BANKARSKE GARANCIJE I PISMENA FORMA 15
4.1. Naziv (firma) i sedište davaoca garancije 15
4.2. Naziv (firma) i sedište primaoca garancije 15
4.3. Podaci o osnovnom poslu 16
4.4. Novčani iznos na koji garancija glasi 16
4.5. Rok važenja bankarske garancije 17
4.6. Mesto izdavanja bankarske garancije 17
4.7. Datum izdavanja bankarske garancije 18
4.8. Potpis ovlašćenog lica 18
4.9. Pismena forma bankarske garancije 18
V NEBITNI ELEMENTI BANKARSKE GARANCIJE 20
5.1. Klauzula o vraćanju bankarske garancije 20
5.2. Klauzula o primeni merodavnog prava i rešavanja sporova 20
5.3. Broj bankarske garancije 21
5.4. Ostale klauzule 21
VI PODELA BANKARSKIH GARANCIJA 22
6.1 Vrste podela bankarskih garancija 22
6.2 Podela prema vrsti ugovora ili drugog pravnog posla čije se izvršenje
obezbeđuje 22
6.2.1. Licitaciona garancija 22
6.2.2. Garancija za dobro izvršenje posla 24
6.2.3. Garancija za vraćanje avansa 26
6.3 Podela prema uslovu koji mora biti ispunjen da bi se isplatio garantni
iznos 27
6.3.1. Uslovna garancija 27
6.3.2. Bezuslovna garancija 27
6.4 Podela prema broju banaka koje učestvuju u garancijskom poslu 28
6.4.1 Supergarancija 28
6.4.2 Kontragarancija 28
6.5 Podela prema zavisnosti garancije od osnovnog ugovora 29
6.5.1. Samostalna garancija 29
6.5.2. Akcesorna bankarska garancija 29
6.6 Podela prema ostalim kriterijumima 30
VII BANKARSKA GARANCIJA I UGOVORI KOJE PRATI 31
7.1. Bankarska garancija kod ugovora o kupoprodaji 31
7.2. Bankarska garancija kod ugovora o građenju 31
7.3. Bankarska garancija kod drugih ugovora 32
VIII ZAKONSKE OSNOVE I STANDARDI ZA IZDAVANJE I
EVIDENTIRANJE BANKARSKE GARANCIJE 33
8.1. Zakon o obligacionim odnosima 33
8.2. Zakon o bankama 33
8.3. Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u
postupcima javnih nabavki 33
8.4. Računovodstveni tretman bankarske garancije 34
IX BANCA INTESA – POSLOVI SA GARANCIJAMA 35
9.1. Klasifikacija garancija 35
9.2. Broj i obim izdatih garancija 39
9.3. Konkretan primer procedure izdavanja tenderske garancije 39
X ZAKLJUČAK 72
XI LITERATURA 74