Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Psihološka priprema karatista - autogeni trening - maturski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Psihološka priprema karatista - autogeni trening - maturski (/Thread-psiholo%C5%A1ka-priprema-karatista-autogeni-trening-maturski)


Psihološka priprema karatista - autogeni trening - maturski - Maja - 21-03-2012 04:00 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: [email protected]UVOD


Može se govoriti o razlikama u shvatanju samog termina psihološke pripreme sportista u zavisnosti od toga da li se radi o vrhunskom ili o amaterskom sportu. Razlike u shvatanju termina postoje i u zavisnosti od pristupa autora. Generalno, ruski autori pod psihološkom pripremom sportista podrazumevaju opštu psihološku pripremu (razvijanje istrajnosti, odgovornosti, samokontrole, emocionalne stabilnosti), kao i aktivnosti trenera i samih igrača neposredno pre, za vreme i posle takmičenja. Američki autori su, s druge strane, usmereni ka razvijanju i korišćenju konkretnih metoda i tehnika kojima se može postići optimalno stanje psihe neophodno za uspeh na takmičenju (Paranosić V. 1982.).
Ako zanemarimo ove razlike koje proizilaze iz shvatanja obuhvatnosti, a ne suštine pojma, postoji saglasnost autora u ovoj oblasti o sledećim bitnim stavkama psihološke pripreme:

- psihološka priprema sportista je dugoročan, kontinuiran proces;
- izvodi se u toku celokupnog procesa bavljenja sportom (dakle, i u fazi treniranja, a ne samo vezano za takmičenje!);
- obuhvata planske i sistematske aktivnosti samog sportiste, trenera i stručnog saradnika
- (psihologa ili lekara);
- te aktivnosti su psihološke, pedagoške i saznajne prirode;
- usmerene su ka stvaranju uslova za povoljan razvoj dispozicija ličnosti uopšte, kao i onih specifičnih, vezanih za uspeh u sportu.

S A D R Ž A J

1 UVOD 3
2 PREDMET ISTRAŽIVANJA 4
3 CILJEVI ISTRAŽIVANJA 4
4 PSIHOLOŠKA PRIPREMA SPORTISTA 5
4.1 Psihološka priprema za takmičenje 7
4.2 Psihološka priprema za konkretno takmičenje 8
4.3 Metode psihološke pripreme sportista 8
5 KARATE 9
6 PSIHOLOŠKA PRIPREMA KARATISTA 12
6.1 Progresivna relaksacija 13
6.1.1 Kako postići relaksaciju 13
6.2 Biofeedback trening 14
6.3 Situacioni trening 16
6.4 Mentalni trening 16
7 AUTOGENI TRENING KARATISTA 18
7.1 Istorijat 20
7.2 Definicija 20
7.3 Terapijski efekat kod karatista 21
7.4 Prikaz autogenog treninga karatista 22
7.5 Telesni položaji za praktikovanje autogenog treninga 25
7.5.1 Ležeći položaj 25
7.5.2 Sedeći položaj 26
7.5.3 Kraljevski položaj - pasivno sedenje: 27
8 ZAKLJUČAK 28
9 LITERATURA 31