Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Primena standarda kvaliteta u oblasti zaštite od požara - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Primena standarda kvaliteta u oblasti zaštite od požara (/Thread-primena-standarda-kvaliteta-u-oblasti-za%C5%A1tite-od-po%C5%BEara)


Primena standarda kvaliteta u oblasti zaštite od požara - Maja - 19-03-2012 11:02 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: [email protected]


UVOD

Sistem zaštite od požara obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.
Subjekti zaštite od požara su državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna i fizička lica.

SADRŽAJ

1. UVOD 3
2. IZRADA PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 4
3. IZRADA SANACIONOG PLANA 4
4. IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA 5
5. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA 5
6. IZRADA NORMATIVNIH AKATA ZAŠTITE OD POŽARA 6
7. PREGLED, ISPITIVANJE I SERVIS DOJAVNIH SISTEMA 6
8. PREGLED, ISPITIVANJE I SERVIS STABILNIH SISTEMA ZA GAŠENJE POŽARA 6
9. ISPITIVANJE HIDRANATA 7
10. PREGLED I ISPITIVANJE PROTIVPOŽARNIH MOBILNIH APARATA 8
11. OBUKA RADNIKA IZ PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE 8
12. PROJEKTOVANJE STABILNIH INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA 9
13. PROJEKTOVANJE SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA 9
14. OBUKA RADNIKA KOJI PREVOZE OPASNE MATERIJE (ADR) 10
15. ZAKLJUČAK 11
16. LITERATURA 12