Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Fizička priprema plesača - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Fizička priprema plesača (/Thread-fizi%C4%8Dka-priprema-plesa%C4%8Da)


Fizička priprema plesača - Maja - 19-03-2012 06:19 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Reč ples koristimo za pokret ljudskog tela bilo kao vrstu umetnosti ili kao vid druženja duhovnog ili nekog drugog rituala ili radi zabave. Kako god tumačili pojam plesa, da li kao ničim izazvano kretanje naših predaka oko vatre, ili ritualno komuniciranje sa bogovima (i boginjama naravno) ili samo kao oblik druženja, od pamtiveka bio je to i ostao najrečitiji i najefikasniji način – da ti bude lepo.

Pojam plesa nema jednostavni ili jedinstveni (integrativni) identitet kroz istoriju - nema praizvora plesa koji je nadređen mogućnostima izvođenja. Naprotiv: reč je o sasvim različitim izvođenjima koja se mogu sasvim različito - kao magijsko izvođenje, kao ritual, kao obred, kao igra (ludus, ali i gambling), kao zavođenje, kao ples, kao balet, kao beli balet, kao gimnastika, kao telesna plastika, kao izvođenje ili izvođaštvo (performing, performing arts), itd… – uvesti u razmatranje, tumačenje, ali i dekonstruisanje. Termini “igra” i “ples” se mogu prihvatiti kao sinonimni ili varijantni termini, ili kao dva prilično različita termina :
- igrom se označava telesni pokret (artificijelno, intencionalno ponašanje) koji prethodi baletu i plesu, ili, ako je normatizovan u baletskoj umetnosti, tada je strukturalni aspekt baleta, ali, termin “igra” se koristi i u smislu ludizma, ali i u smislu analogije Wittgensteinovoj zamisli jezičke igre kao oblika ponašanja, izražavanja, opštenja, opštenja sličnog kockarskim igrama koji prethodi jezičkim (lingvističkim) strukturacijama i ima odlike životne aktivnosti; i
- ples je scenski ili vanscenski (ritualni, ludistički, umetnički) izraz ili oblik ponašanja koji uspostavljaju telesni pokreti i u složenijem smislu telesno ponašanje praćeno muzikom, pri tome, taj izraz ili oblik ponašanja, najčešće nije podudaran sa normama baleta kao umetnosti - odnos muzike i telesnih pokreta može biti sasvim arbitraran, kontekstualan, sinhronijski i dijahronijski motivisan i sugestivan, odnosno, demotivisan, decentriran, relativizovan...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Fizička priprema plesača 4
1.1 Osnovne karakterističke fizičke pripreme plesača 4
1.2 Metodički oblici fizičke pripreme plesača 5
1.3 Specifična fizička priprema plesača 8
1.4 Planiranje treninga plesača 9
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12