Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Internet tehnologije u kompleksnom vrednovanju znanja učenika - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Internet tehnologije u kompleksnom vrednovanju znanja učenika - diplomski (/Thread-internet-tehnologije-u-kompleksnom-vrednovanju-znanja-u%C4%8Denika-diplomski)


Internet tehnologije u kompleksnom vrednovanju znanja učenika - diplomski - Maja - 12-03-2012 04:22 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


УВОД

Циљ мога рада је да,презентујем једно од многих виђења унапређивања начина наставе односно учења,вредновања знања и оцјењивања ученика,као и лични и став васпитно-образовних институција према интернет технологијама.
Вријеме у којем живимо и послови које свакодневно обављамо захтјевају од нас флексибилност,спретност,брзо учење и прилагођавање ситуацији.На сваком кораку интернет и интернет технологије мјењају многе аспекте живота како код нас тако и свугдје у свијету.Живимо,купујемо радимо и комуницаирамо новим начинима које нам је омогућила технологија,најпродорнија је технологија данашњице.Будући да је у средишту процеса учење и поучавање сам човјек,не смију се занемарити природа човјекова учења те утицај нових технологија на учење.Нема сумње да употреба компјутера и интернета у знaтној мјери олакшава учење и рад.Опремање школе рачунарском опремом и увођењем интернета један је од приоритета реформе образовног система.

Традиционална настава превазиђена,застаријела и не практична.Она спутава личност у развоју,не дозвољава јој да развије своје способности.Садашње традиционално оцјењивање је „болесник“савременог образовања.Услови у којима ученици стичу знања су углавном вјештачки што логички одваја школу од живота и не може дати очекиване резултате.
Интернет је највећа постојећа рачунарска мрежа са око 50.000.000 стално активних рачунара и око 500.000.000 корисника који се повремено укључују у циљу претраживања и размјене информација.Број корисника се стално повећава тако да се информације о локацијама,величини,броју корисника разматрају само приближно за одређене временске периоде.
Усистему васпитања и образовања,праћење провјеравање и вредновање,односно процијењивање знања има посебан положај као дио од суштинског значаја.

САДРЖАЈ

УВОД 1
1.ТРАДИЦИОНАЛНА НАСТАВА 4
2.ИНТЕРНЕТ 7
2.1 ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 7
2.2 ШТА ЈЕ WORLD WIDE WEB(www) 8
2.3 WEB-ПРЕГЛЕДНИЦИ 8
2.4 WEB-ПРЕТРАЖИВАЧИ 9
3. ИНТЕРНЕТ У ОБРАЗОВАЊУ 10
3.1 ГЛОБАЛНА КОНЦЕПЦИЈА ИНТЕРНЕТ МРЕЖЕ 10
4.ВРЕДНОВАЊЕ ЗНАЊА УЧЕНИКА 14
4.1 ИСПИТИВАЊЕ,ОЦЈЕЊИВАЊЕ,ВРЕДНОВАЊЕ ЗНАЊА УЧЕНИКА 14
4.2 ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ВРЕДНОВАЊА 15
4.3 ПРОЦЕСИ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ОЦЈЕЊИВАЊА 16
4.4 ПОЧЕЦИ САВРЕМЕНОГ ВРЕДНОВАЊА 18
4.5 НЕПОУЗДАНОСТ ШКОЛСКЕ ОЦЈЕНЕ 18
4.6 ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА НЕПОУЗДАНОСТ ШКОЛСКЕ ОЦЈЕНЕ 19
4.7 ТЕСТОВИ ЗНАЊА 19
4.8 ПРИМЈЕНА ЕСЕЈ-ТЕСТА 23
4.9 КОМПЛЕКСНО ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА 24
4.10 ЗАХТЈЕВИ КОМПЛЕКСНОГ ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 27
4.11 ONLINE-ТЕСТОВИ 30
5. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 32
5.1 ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА 32
5.2 ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 33
5.3 ЗНАЧАЈ ИСТРАЖИВАЊА 33
5.4 ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 34
5.5 ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 34
5.6 ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 35
5.7 УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА 35
5.8 ОРГАНИЗАЦИЈА И ТОК ИСТРАЖИВАЊА 36
5.9 МЕТОДЕ,ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 36
5.10 СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА 37
6.РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 37
6.1 ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ ДИДАКТИЧКО
ИНФОРМАТИЧКИМ ИНОВАЦИЈАМА 42
6.2 ИНФОРМИСАНОСТ И ОСПОСОБЉЕНОСТ НАСТАВНИКА ЗА ПРИМЈЕНУ ДИДАКТИЧКО-ИНФОРМАТИЧКИХИНОВАЦИЈА 43
6.3 ОСПОСОБЉЕНОСТ НАСТАВНИКА ЗА ПРИМЈЕНУ ДИДАКТИЧКО-ИНФОРМАТИЧКИХ ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ 47
7.ЗАКЉУЧЦИ 49
ЛИТЕРАТУРА 51
ПРИЛОГ 1.Анкетни упитник са скалом процјена о томе колико су оспособљени наставници о примјени дидактичко-информатичких иновација у настави 52