Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kontrola uprave putem ombudsmana - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Kontrola uprave putem ombudsmana (/Thread-kontrola-uprave-putem-ombudsmana)


Kontrola uprave putem ombudsmana - Maja - 24-02-2012 03:10 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD


Zaštita prava građana u odgovornosti je države. Državna je odgovorna da preko njenih službenika i institucija obezbedi svim građanima pravnu zaštitu i zaštitu njihovih osnovnih prava. Svi službenici države moraju ovom poslu da pristupe predano i profesionalno. Međutim, u praksi to nije uvek tako. Dešava se da veliki broj građana bude prevareno na ovaj ili onaj način od strane državnih institucija ili nekog njenog segmenta. Od ranijih dana postoje mehanizmi da ovu pojavu spreče.

Ombudsman je organ koji je uspostavljen Ugovorom iz Mastrihta. Imenuje ga Evropski Parlament. Ovaj organ prima žalbe od svakog građanina Unije ili svakog fizičkog ili pravnog lica koje ima statutarno sedište u nekoj državi članici, a koje se odnosi na slučajeve loše uprave u radu komunitarnih organa ili tela, sa izuzetkom Suda pravde i Prvostepenog suda u vršenju njihovih funkcija. Lice imenovano za Ombudsman za vreme trajanja mandata ne može obavljati bilo koju drugu, plaćenu ili neplaćenu profesionalnu delatnosti. Lice koje se imenuje mora biti kvalifikovano za vršenje najsloženijih pravnih Načela ombudsmana

Osnovni princip od kojeg ombudsman polazi u procenjivanju pravilnosti ili nepravilnosti, tj. ispravnosti ili neispravnosti je princip zakonitosti. Polaznu tačku za revizore pri ocenjivanju rada i poslovanja preduzeća predstavljaju zakonski i drugi propisi i na njima zasnovane upute, direktive, smernice, pravilnici i statuti. Ukoliko za ocenu rada i poslovanja preduzeća ne postoje nikakvi specijalni propisi, upute, smernice ili direktive, primenjuju se principi uobičajene dobre prakse ili princip vrednog i dobrog ekonomisanja. Neophodno je ispitati da li je primenjen osnovni princip poslovanja, a to je princip racionalnosti i princip ekonomičnosti.

Sadržaj

UVOD
1.1 Državni ombudsman u Srbiji 3
1.2 Misija Međunarodnog udruženja ombudsmana 7
1.3 Uslovi za nezavisnost rada Ombudsmana od organizacione jedinice 8
1.4 Poverljivost Ombudsmana 9
1.5 Policijski ombudsman 10
1.6 Uloga poverenika za informacije od javnog značaja u postupku kontrole zakonitosti rada policije 12
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16