Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Dela koja uživaju autorskopravnu zaštitu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Dela koja uživaju autorskopravnu zaštitu (/Thread-dela-koja-u%C5%BEivaju-autorskopravnu-za%C5%A1titu)


Dela koja uživaju autorskopravnu zaštitu - Maja - 23-02-2012 09:04 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD


Autorsko pravo obezbeđuje autorima, kompozitorima, programerima, dizajnerima web - sajtova i drugim stvaraocima, pravnu zaštitu za njihove književne, umetničke, dramske ili druge tvorevine, koje se uobičajeno nazivaju "delo". Autorskim pravom štiti se širok dijapazon originalnih dela, kao što su knjige, časopisi, novine, muzička dela, slike, fotografije, skulpture, video igrice i originalne baze podataka. Autorsko pravo obezbeđuje autoru, odnosno stvaraocu dela određena isključiva prava u odnosu na svoje delo, tokom ograničenog, ali prilično dugog vremenskog perioda. Ova prava omogućavaju autoru da na različite načine kontroliše ekonomsko iskorišćavanje svog dela i da za to naplati naknadu. Autorsko pravo takođe obezbeđuje "moralna prava", koja, između ostalog, štite ugled i čast autora. "Srodna prava" su prava interpretatora, proizvođača fonograma i emitera. U nekim zemljama, kao što su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, ova prava su, jednostavno, uključena u autorsko pravo. Druge zemlje, kao što su Nemačka i Francuska, ova prava štite u sklopu posebne kategorije prava koja se naziva "susedna prava" .

Postoje tri vrste "srodnih prava": Prava interpretatora (na pr. glumaca, muzičara) na njihove interpretacije. Ona uključuju izvođenje uživo postojećeg umetničkog, dramskog ili muzičkog dela, ili recitovanje ili čitanje uživo postojećeg, književnog dela. Izvođeno delo ne mora prethodno biti zapisano ni u jednom medijumu ili obliku, a može biti u javnom domenu ili zaštićeno autorskim pravom. Interpretacija može da bude i improvizacija, originalna, ili na bazi postojećeg dela. Prava proizvođača zvučnih zapisa (ili "fonograma") na njihove zapise (na pr. kompakt diskove); i prava emitera na njihove radio i televizijske emisije koje se emituju bežično, a u nekim zemljama, i prava na emitovanje dela preko kablovskih sistema (tzv. žično emitovanje). Autorskim i srodnim pravima štite se dela različitih kategorija nosilaca prava. Autorskim pravom se štite dela samih autora, dok se srodna prava garantuju određenim kategorijama pojedinaca ili privrednih subjekata koji igraju značajnu ulogu u izvođenju, saopštavanju ili stavljanju na raspolaganje javnosti dela koja mogu, ali i ne moraju da budu predmet zaštite autorskim pravom.

Sadržaj

UVOD
1 Zakonski okvir 4
1.1 Autorsko delo 4
1.2 Pravo izvođenja, predstavljanja i prenošenja 5
1.3 Ugovor o filmskom delu 7
1.4 Autorska i srodna prava za muzička dela 7
1.5 Autorska dela likovnih i primenjenih umetnosti 9
2 Autorsko delo i piraterija 10
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 13