Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Analiza tržišta i marketing - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Analiza tržišta i marketing (/Thread-analiza-tr%C5%BEi%C5%A1ta-i-marketing)


Analiza tržišta i marketing - Maja - 18-02-2012 05:36 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Pojam marketinga se u literaturi definiše na različite načine, tako da to stvara prilične teškoće u pokušaju integralnog pristupa ovoj materiji. Savremeni marketing se objašnjava kao poslovna aktivnost koja povezuje proizvodnju sa potrošnjom na način da se zadovolje potrebe koje se na tržištu pojavljuju, ili kao integralni sistem aktivnosti čiji je cilj da proizvodnju, prodaju robe i usluga, uskladi sa potrebom tržišta. U stručnoj literaturi susrećemo se sa različitim definicijama marketinga kao što su:
• marketing je poslovna aktivnost,
• marketing je skup međuzavisnih poslovnih aktivnosti,
• marketing je koordinirajuća integralna funkcija u procesu kreiranja poslovne politike preduzeća,
• marketing je ekonomski fenomen,
• marketing je proces prilagođavanja ponude i tražnje,
• marketing je filozofija upravljanja.

Ukažimo na neke važnije, celovite definicije marketinga. “Marketing je proces planiranja i izvršenja koncepcije, promocije i distribucije ideja, dobara i usluga da bi se stvorila razmena koja će zadovoljiti individualne i organizacione ciljave . Interesnantna je sledeća biznis definicija marketinga sa mikro stanovišta: “Marketing je sveukupni s istem poslovnih aktivnosti projektovan da planira, odredi cene, promoviše i distribuira proizvode, usluge i ideje koji zadovoljavaju ciljno tržište da bi se ostvarili ciljevi organizacije. ”

Kotler i Armstrong definišu marketing kao ljudsku aktivnost usmerenu na zadovoljenje potreba i želja kroz proces razmene. Sva ova različita razmišljanja proističu zapravo iz dileme da li je marketing nauka ili veština. Za jedne (npr. Kotler) nema dileme, marketing je deskriptivna nauka koja uključuje proučavajne kako da se transakcije kreiraju, stimulišu, održavaju i uređuju. Prema Kotleru, marketing je normativna nauka koja uključuje efikasno kreirajne i ocenu vrijednosti u stimulisanju željene transakcije. Po profesoru Milosavljeviću marketing je i nauka i veština koja traži pouzdane principe i praktičnu stručnost. Međutim trend razvoja marketinga je u pravcu nauke pa će postajati sve više nauka, a ne veština.

Sadržaj

UVOD
1.1 Eksplorativna istraživanja i analize 2
1.2 Prikupljanje sekundarnih podataka 3
1.2.1 Istraživanje dosadašnjih iskustava 3
1.2.2 Analiza odabranih slučajeva 4
1.2.3 Grupni intervju 4
1.2.4 Dubinski intervju 7
1.3 Projektivne tehnike 7
1.4 Prodaja i prodajno poslovanje 9
1.4.1 Ekonomski aspekti prodaje 9
1.4.2 Pravni aspekti prodaje 10
1.4.3 Tehničko-tehnološki aspekti prodaje 11
1.4.4 Socio-psihološki aspekti prodaje 11
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13