Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Organi za zaštitu ustavnosti i zakonitosti - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Organi za zaštitu ustavnosti i zakonitosti (/Thread-organi-za-za%C5%A1titu-ustavnosti-i-zakonitosti)


Organi za zaštitu ustavnosti i zakonitosti - VS1 - 18-02-2012 11:11 AM

Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)

Ombudsmani (narodni advokat), štiti gradjane od nesavesnog i nepravednog rada državne uprave i gradjana. Može da se ograniči na republičkom i lokalnom nivou.

Ustavni sud je samostalan i nezavisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost i ljdskih i manjinskih prava i slobode. Odluke ovog suda su konačne, izvršne i opšteobavezujuće. Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona medjunarodnih državnih ugovora, statuta, autonomne pokrajine, akata, političkih stranaka, sindikata, kolektivnih ugovora i drugih sa ustavom.

Ustavni sud rešava sukob nadležnosti imedju sudova i drugih državnih organa, odluke o izbornim sporovima, o zabrani rada političkih staranaka, sindikata i udruženja gradjana. Pred ustavnim sudom se vpdo talpzvamo apstraktni spor (nema zainteresovanih stranaka i da se sudi aktima, a ne subjektima). Ustavni sud čini 15 sudija. Mandat im je 9 godina, od toga 5 bira narodna skupština, 5 predsednik republike, a 5 vrhovni sud.

Sudija može biti sa najmanje 40 godina života i 15 godina sudskog iskustva .

Jedno lice može biti izabrano najmanje 2 puta. Prestaje mu dužnost istekom vremena ili na njegov zahtev ili kada ispuni delove za starosnu penziju ili razrešenjem. Ustavni sud donosi odluku većinom glasova svih sudija.