Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Nupcijalitet u Kleku-diplomski-turizam - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Nupcijalitet u Kleku-diplomski-turizam (/Thread-nupcijalitet-u-kleku-diplomski-turizam)


Nupcijalitet u Kleku-diplomski-turizam - Dzemala - 24-05-2010 11:08 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Брак представља основу за формирање породице, а породица представља основу друштва. Према томе, јасно је да нупцијалитет утиче на фертилитет, природни прираштај, начин формирања домаћинстава, тј. омогућава нам да сагледамо даљи развој једне популације. Управо због тога желела сам да се упознам са основним карактеристикама нупцијалитета у мом селу.
Овом приликом желим да се захвалим својој породици на подршци и помоћи током студирања, свом ментору др Браниславу Ђурђеву који ме је заинтересовао и подстакао за рад на овој теми.
Такође, желим да се захвалим свима који су ми помогли приликом израде дипломског рада...

За израду овог рада као извор података користила сам матичне књиге венчаних од 1895. до 2001. године из Месне канцеларије у Клеку, где се ове књиге чувају. Књиге су у периоду од 1895. до 1945. године вођене на мађарском и немачком језику, а у периоду од 1946. до 2001. године вођене су на српском језику.
Напоменула бих да је у току посматраног периода дошло до промене етничко – верске структуре становништва Клека. Промена етничко – верске структуре извршена је септембра 1945. године и током 1946. године, када је извршена колонизација српског становништва из Босне и Херцеговине. Због тога сам јануар 1946. године узела за раздвајање посматраног периода, јер тада је склопљен први брак између супружника који су били колонисти:
- Од 1895. до 1945. године на Клек у коме је живело католичко (немачко) становништво
- Од 1946. до 2001. године на Клек у ком је живело православно (српско) становништво
Важно је напоменути да се у Месној канцеларији Клек од средине седамдесетих година ХХ века бележи пад броја склопљених бракова, а да 1973. године није склопљен ни један брак. Узрок томе је непосредна близина Зрењанина и жеља супружника да брак склопе у градској општини. Републички завод за статистику обрађује податке о броју склопљених бракова по општинама, али не и по насељима, тако да мени ови подаци нису били доступни.
У првом делу рада дате су физичко – географске и друштвено – географске карактеристике насеља.
У другом делу дати су резултати до којих сам дошла анализом прикупљених података: стопа нупцијалитета, кретање броја склопљених бракова, средња старост становништва приликом склапања брака,, индекс хомогамије, географско порекло супружника, женидбено – удадбене миграције и диворцијалитет.
Одређен је и положај Клека у оквиру опште прихваћене поделе нупцијалитета. Добијене резултате пoредила сам са резултатима следећих дипломских радова:

- Михајлов Дамир: «Нупцијалитет у Тарашу од 1890. до 1991. године»
- Обрадовић Наташа: «Нупцијалитет Шапина»
- Пејновић Ивана: «Нупцијалитет у Кулпину»
- Ћурувија Љиља: «Нупцијалитет Бачког Грачаца»

С А Д Р Ж А
Ј

УВОД 2
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 3
ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 5
Геолошко-геоморфолошке карактеристике 5
Климатске карактеристике 5
Хидрографске карактеристике 6
Педолошке карактеристике 6
Биљни и животињски свет 7
ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 8
Историјат насеља 8
Морфологија насеља 8
Привреда 9
Промена броја становника 9
Природни прираштај 10
Миграције 12
Структуре становништва 13
Домаћинства 17
НУПЦИЈАЛИТЕТ 18
Кретање броја склопљених бракова 19
Стопа нупцијалитета 20
Средња старост супружника приликом склапања првог брака 21
Средња старост супружника приликом склапања брака вишег реда 23
Старосна разлика међу супружницима приликом склапања брака 24
Хомогеност бракова 24
индекс хомогамије 29
Географско порекло супружника 31
Женидбено-удадбене миграције 34
Маритална дистанца 34
Изономија бракова 35
Диворцијалитет 36
ЗАКЉУЧАК 38
ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ 39
ПРИЛОЗИ 41