Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uzajamni odnosi između biljaka i životinja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Uzajamni odnosi između biljaka i životinja (/Thread-uzajamni-odnosi-izme%C4%91u-biljaka-i-%C5%BEivotinja)


Uzajamni odnosi između biljaka i životinja - Maja - 08-02-2012 11:24 AM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Biologija je, najšire rečeno, kompleks nauka o životu. Biologija obuhvata širok spektar nauka i naučnih disciplina, koje proučavaju živa bića, njihovu strukturu, životne funkcije i manifestacije, ponašanje i ekološke odnose, kao i čitavu biosferu.
Biološke nauke se međusobno razlikuju po specifičnoj metodologiji, ili po nivou organizacije i grupama organizama koje su predmet izučavanja. Biologija je nauka o životu, a to znači da proučava karakteristike i ponašanje organizama sa aspekta preživljavanja (opstanka) vrsta i individual kao i interakcije izmedju živih bića medjusobno i živih bića i spoljašnje sredine.
Biologija je sistem integrisanih proučavanja mnogobrojnih akademskih disciplina koje omogućavaju razumevanje fenomena života sa svih aspekata i kroz široku skalu veličina.
Nauka je objektivan, logičan i ponovljiv način razumevanja principa koji deluju u prirodi. Ona nije dogma već dinamični process istraživanja i potvrdjivanja. Da bi se neko bavio naukom mora poznavati “pravila igre” odnosno metode istraživanja, koja su takodje podložna promenama u vremenu (na primer razvojem noivih tehnologija).
U nekim naučnim disciplinama (taksonomija) laboratorijski eksperimenti nisu neophodni već se nakom formiranja hipoteze vrše dodatna posmatranja i sakupljanja materijala sa raznih lokacija i na osnovu njihove obrade dolazi do zaključaka.
Fenomen života se proučava od nivoa atoma i molekula (gde je u osnovi veza biologije sa fizikom i hemijom), do nivoa kosmičkih prostranstava gde je veza sa astrobiologijom (ksenobiologijom) koja spekuliše o mogućnostima nastanka i razvitka života izvan planete Zemlje.
Osim biologije kao fundamentalne nauke koja se bavi principima i mehanizmima, snažno je razvijena primenjena biologija kroz širok spektar disciplina i ljudskih delatnosti (medicina, farmacija, proizvodnja hrane, arhitektura…i gotovo sve što se može sresti u čovekovom okruženju). Poredjane po rastućoj skali veličine objekata proučavanja osnovne biološke discipline su: molekularna biologija, biohemija i molekularna genetika, na nivou molekula; citologija, na nivou ćelije; fiziologija anatomija i histologija, na multicelularnom nivou; biologija razvića, na nivou individue (organizma); genetika proučava prenošenje osobina sa roditelja na potomke; etiologija proučava ponašanje grupa organizama; sistematika grupiše organizme a njihovo razviće evoluciona biologija na multi-species nivou, dok se odnosi živih organizama na svim nivoima organizacije sa životnom sredinom proučavaju u okviru ekologije.
Za razliku od, recimo, fizike, biologija kao nauka proučava fenomene koji se često ne mogu objasniti matematičkim zakonitostima. U biologiji su zato prihvaćeni osnovni principi i koncepti koji omogućavaju razumevanje fenomena života. Ovi principi, baš kao i zakoni fizike deluju i onda kada ljudi ne znaju za njih i kada pokušavaju da živi svet prilagode svojim potrebama kao i kada je ugrožavaju svojom nepažnjom.
Osnovni principi biologije su: univerzalnost, evolucija, diverzitet (raznolikost), kontinuitet, homeostaze i interakcije. Ovi principi su osnova opštih teorija na kojima se zasniva moderna biologija:
- teorija o ćeliji,
- teorija evolucije putem prirodne selekcije,
- teorija o genima i
- teorija o homeostazama.
Predmet ovog rada biće jedna od tema kojima se biologija kao nauka bavi u svojoj teoriji i praksi. Reč je o uzajamnom odnosu između biljaka i životinja. Osnovni cilj rada jeste da utvrdi:
- odnose između biljaka i životinja,
- odnos između biljaka i životinja u procesu oprašivanja i
- odnos između biljaka i životinja u procesu rasejavanja semena i plodova.

S A D R Ž A J

UVOD
1 Uzajamni odnosi između biljaka i životinja 4
1.1 Odnosi između biljaka i životinja 4
1.2 Odnosi biljaka i životinja u procesu oprašivanja 6
1.3 Odnosi biljaka i životinja u procesu rasejavanja semena i plodova 10
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14