Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Menadzment Ljudskih Resursa U Bankarstvu -DIPLOMSKI RAD - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Menadzment Ljudskih Resursa U Bankarstvu -DIPLOMSKI RAD (/Thread-menadzment-ljudskih-resursa-u-bankarstvu-diplomski-rad)


Menadzment Ljudskih Resursa U Bankarstvu -DIPLOMSKI RAD - Dzemala - 24-05-2010 09:08 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

SADRŽAJ

SADRŽAJ..............................................................................2
UVOD....................................................................................4

Prvi deo
1. ORGANIZACIONA STRUKTURA I UPRAVLJANJE BANKOM........................8
1.1 Osnivanje i organizovanje banke po ISO standardima........................8
1.2 Organizacija banke.................................................................... 8
Prilog broj 1: Organizaciona šema Privredne banke Beograd................... 10

Drugi deo

1. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA................................................13
1.1. Definicija menadžmenta ljudskih resursa.........................................13
1.1.1. Ljudski resursi........................................................................14
1.1.2. Ljudski resursi kao izvor bogatstva.............................................16
2. ASPEKTI HRM-A.......................................................................... 17
2.1. Menadžeri............................................................................... 17
2.2. Menadžerske veštine ............................................................... 17
2.3.Ponašanje individue u banc........................................................ 17
3. MOTIVACIJA.............................................................................. 18
3.1. Pojam motivacije...................................................................... 18
3.2. KLASIČNE TEORIJE MOTIVACIJE.................................................. 19
3.2.1. Teorija hijerarhije potreba...................................................... 19
3.2.2. Teorija X i Y........................................................................ 20
3.2.3. Teorija “motiv acija-higijena................................................... 20
3.3. SAVREMENE TEORIJE MOTIVACIJE............................................... 20
3.3.1. Teorija triju potreba.............................................................. 21
3.3.2. Teorija očekivanja................................................................. 21
3.3.3. Teorija pojačanja.................................................................. 21
UPOTREBA MOTIVACIJSKIH TEHNIKA U MENADŽMENTU LJUDSKIH RESURSA 22
4.1. Aktivnosti na područiju materijalnih kompenzacija........................... 22
4.2. Aktivnosti na područiju nematerijalnih kompenzacija........................ 23
4.3. Aktivnosti i implikacije za menadžere............................................ 24

Treći deo
1. HRM AKTIVNOSTI......................................................... 28
1.1. Analiziranje posla.................................................................. 29
1.2. R&D HRM-a – Research and Development...................................30
2. PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA................................................. 33
2.1. Privlačenje.......................................................................... 33
2.2. Izbor i zaposlenje................................................................. 33
2.3. Unapređenje........................................................................ 34
2.4. Ocenjivanje zaposlenih.......................................................... 35
2.5. Profesionalni razvoj............................................................... 35
2.6. Podsticanje uspešnosti na poslu.............................................. 36
2.7. Otkrivanje menedžerskih potencijala......................................... 37
2.8. Informisanje u područiju ljudskih resursa.................................... 38
3. RAZVOJ I KORIŠĆENJE ZAPOSLENIH...................... .......................40
3.1.Planiranje karijere................................................................... 40
3.2. Razvoj ljudskih resursa........................................................... 40
3.3.Ljudski resursi i strategijski menadžment..................................... 41

ZAKLJUČAK...................................................................... 43

LITERATURA..................................................................... 46
Prilog broj 2 Rezultati istraživanja zadovoljstva zaposlenih sektora za ljudske resurse Delta M grupe.......................48
BUDŽETIRANJE, Dileme menadžmenta ljudskih resursa na hipotetičkkom primeru Banke „M“...................................59
Dilema 1 ANGAŽOVANJE AGENCIJE ZA LJUDSKE RESURSE......................60
Dilema 2 UPRAVLJANJE BUDŽETOM ZA OBUKU LJUDSKIH
RESURSA I REDUKOVANJE TROŠKOVA RADNE SNAGE...........................63
Dilema 3 UPRAVLJANJE BUDŽETOM ZA OBUKU LJUDSKIH
RESURSA I ANGAŽOVANJE NOVIH KADROVA............................................65