Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Evidencija novčanih sredstava - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Evidencija novčanih sredstava (/Thread-evidencija-nov%C4%8Danih-sredstava)


Evidencija novčanih sredstava - Maja - 02-02-2012 03:34 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.


У В О Д

Предузеће да би производило мора имати машине, опрему, материјал, раднике. Међутим, да би дошло до свега тога претходно мора имати новац. Новац је оно што покреће производњу и оно због чега се производња покреће.
Да би предузеће постигло успех и финансијски углед потребно је квалитетно управљати новчаним средствима. Финансијски углед се стиче редовним плаћањем обавеза, уносним инвестирањем, добрим пословним резултатима. Финансијски углед у пословном свету има финансијске ефекте. Предузећа која га поседују лакше долазе до додатног капитала, њихове акције се добро котирају на тржишту, једном речју имају веће шансе за развој. Важно је имати у виду да се углед тешко стиче, а лако губи.
Предузеће води рачуна о обиму потребног новца у моменту када је потребан, времену ангажовања, потенцијалним могућностима прибављања новчаних средстава. Колико ће новца предузећу требати, када и у које време утврђује се на основу планова предузећа (план прилива и одлива готовине, план инвестиционог улагања). Да би предузеће било стално способно да исплати своје доспеле обавезе (да буде ликвидно) мора ускладити свој прилив готовине са одливом готовине, јер једино на тај начин неће се нарушити финансијска сигурност и ликвидност предузећа.
Сви финансијски послови у предузећу везани су за новац и да би се могли контролисати, да би се тачно знало шта је урађено или шта треба урадити потребно је водити евиденцију новчаних средстава.

Садржај

УВОД 3
1 ЕВИДЕНЦИЈА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВA 4
1.1 Благајна – појам, врсте и благајнички максимум 4
1.2 Документација благајне 6
1.3 Евиденција благајничког пословања 7
Дневник: 9
2 Текући (пословни) рачун – појам и отварање 10
2.1 Евиденција преко текућег (пословног) рачуна 12
3 Девизни рачун 16
4 Издвојена новчана средства и акредитиви 18
5 Хартије од вредности – готовински еквиваленти 20
6 З а к љ у ч а к 35
7 Л и т е р а т у р а 36