Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Tehnologija organizacije preduzeća DDOR Novi Sad - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Tehnologija organizacije preduzeća DDOR Novi Sad (/Thread-tehnologija-organizacije-preduze%C4%87a-ddor-novi-sad)


Tehnologija organizacije preduzeća DDOR Novi Sad - Maja - 02-02-2012 01:29 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

MISIJA, CILJEVI I POLITIKE PREDUZEĆA

1.1 DELATNOST PREDUZEĆA
Akcionarsko društvo za osiguranje i reosiguranje „DDOR Novi Sad” a.d.o. registrovano je za bavljenje osiguranjem imovine i lica (životna i neživotna osiguranja), i poslovima reosigu¬ra¬nja.
Sedište "DDOR-a Novi Sad" a.d.o. se nalazi u Novom Sadu, gde posluje svih deset direkcija a u Beogradu se nalazi Generalni biro. U okviru DDOR-a postoji takođe sedamnaest Ogranaka glavnih filijala i četiri filijale, s većim brojem nižih organizacionih jedinica. Tri glavne filijale "DDOR Novi Sad" a.d.o. ima sedište u Novom Sadu, a dve u Beogradu.
Upravljačku strukturu DDOR-a čine: Skupština akcionara, Upravni odbor, Nadzorni odbor i generalni direktor.
U DDOR-u su vlasnički i upravljački odnosi u celini regulisani. Po iskazivanju društvenog kapitala u akcijama i registraciji u trgovinskom sudu, emitovane su obične akcije po osnovu raspodele neraspoređenog dobitka i revalorizacije iz ranijih godina. Kao posledica ovih promena, društveni i državni kapital postali su neznatno većinski u poređenju s akcijskim kapitalom. Celokupan osnovni kapital "DDOR-a Novi Sad" a.d.o., i to kako društveni kapital izražen u akcijama, tako i redovni akcijski kapital iskazan u običnim akcijama, avgusta 2004. prenet je u Centralni registar hartija od vrednosti u Beogradu.
Pored osnovnih poslova osigranja u zemlji "DDOR Novi Sad" a.d.o. se takođe bavi aktivnim i pasivnim poslovima reosiguranja u zemlji i inostranstvu.
"DDOR Novi Sad" a.d.o. je za sve navedene vidove osiguranja i reosiguranja u potpunosti kadrovski, tehnološki i prostorno osposobljen.

SADRŽAJ


1. MISIJA, CILJEVI I POLITIKE PREDUZEĆA 2
1.1 DELATNOST PREDUZEĆA 2
1.2 NASTANAK AKCIONARSKOG DRUŠVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE ”DDOR NOVI SAD” 3
1.3 VRSTE OSIGURANJA 5
1.4 VIZIJA 7
1.5 MISIJA 8
1.6 CILJEVI 9
1.7 ANALIZA VIZIJE, MISIJE I CILJEVA PREDUZEĆA 10
1.8 POLITIKA PREDUZEĆA 11
1.9 POLITIKA KVALITETA 12
1.10 ANALIZA POLITIKE PREDUZEĆA 15
1.11 SWOT ANALIZA 16
2. ANALIZA ORGANIZACIONE STRUKTURE PREDUZEĆA 18
2.1 ORGANIZACIONA STRUKTURA 19
2.2 ANALIZA ORGANIZACIJE 20
2.3 POSTOJEĆA ORGANIZACIONA ŠEMA GLAVNE FILIJALE “NOVI SAD-1” 22
2.4 ORGANIZACIJA SEKTORA MOTORNIH VOZILA 23
2.5 UTVRĐIVANJE NEDOSTATAKA U ORGANIZACIJI 28
2.6 PREDLOŽENA ORGANIZACIONA ŠEMA GLAVNE FILIJALE “NOVI SAD-1” 29
2.7 ZAKLJUČAK 30